Jakość wody w kąpieliskach (do roku 2014)

Poprzez określenie zasad dotyczących monitorowania, oceny i zarządzania jakością wody w kąpieliskach oraz podawania informacji dotyczących jakości takiej wody Unia Europejska (UE) wyznaczyła sobie podwójny cel: zmniejszyć zanieczyszczenie wody w kąpieliskach i zapobiegać mu oraz informować Europejczyków o stopniu zanieczyszczenia.

AKT

Dyrektywa Rady 76/160/EWG z dnia 8 grudnia1975 r. dotycząca jakości wody w kąpieliskach [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Dyrektywa dotyczy jakości wody w kąpieliskach w państwach członkowskich Unii Europejskiej (UE), a dokładniej wody, w której kąpiel dozwolona jest przez władze krajowe i jest tradycyjnie praktykowana przez dużą liczbę kąpiących się. Dyrektywa nie ma zastosowania do wody przeznaczonej do celów terapeutycznych ani wody używanej w basenach.

Na jej mocy ustanowiono minimalne kryteria jakości, które musi spełniać woda w kąpieliskach. Są to:

Państwa członkowskie mogą ustalić bardziej rygorystyczne wartości niż te ustanowione na mocy dyrektywy. Jeżeli ponadto nie przewidziano w niej wartości dla niektórych substancji, państwa członkowskie nie mają obowiązku ich przyjąć.

Ocena jakości wody

Próbki pobierane są przez państwa członkowskie z różną częstotliwością dla każdej substancji zanieczyszczającej (w załączniku). Pobierane są w miejscach, w których średnie dzienne zagęszczenie kąpiących się jest najwyższe, na dwa tygodnie przed rozpoczęciem sezonu kąpielowego. Przy badaniu wody należy uwzględniać warunki geograficzne i topograficzne, występowanie zanieczyszczeń lub potencjalnych zanieczyszczeń.

Brak zgodności z parametrami

Kiedy woda wykazuje brak zgodności z parametrami określonymi w dyrektywie, przed podjęciem niezbędnych środków w celu podniesienia jej jakości państwa członkowskie nie mogą zezwolić na kąpiel. Mają one dziesięć lat od notyfikacji dyrektywy na to, aby jakość wody była zgodna z określonymi wartościami dopuszczalnymi.

Nawet jeśli pewien odsetek próbek pobranych w trakcie sezonu kąpielowego nie spełni limitów, woda w kąpieliskach, pod pewnymi warunkami, będzie mogła być uważana za zgodną z parametrami. Odstępstwa od dyrektywy są bowiem możliwe, ale pod warunkiem, że limity te spełniają wymogi istotne dla ochrony zdrowia publicznego.

Wartości, które są wynikiem powodzi, innych klęsk żywiołowych lub anormalnych warunków pogodowych, nie są brane pod uwagę przy określaniu jakości wody.

Komitet monitorujący

Komitet ds. Dostosowania do Postępu Technicznego pozwala na dostosowanie środków ukierunkowanych na podniesienie jakości wody. Składa się z przedstawicieli państw członkowskich, a jego przewodniczącym jest przedstawiciel Komisji.

Kontekst

Dyrektywa zostaje uchylona dyrektywą 2006/7/WE ze skutkiem od dnia 31 grudnia 2014 r. Ma jednak nadal zastosowanie wobec państw członkowskich, w których transpozycja nowej dyrektywy nie została zakończona.

Celem przeglądu ustawodawstwa dotyczącego wody w kąpieliskach jest przede wszystkim zapewnienie zgodności z szóstym wspólnotowym programem działań w zakresie środowiska naturalnego, strategią UE na rzecz zrównoważonego rozwoju i ramową dyrektywą wodną. Ma ponadto na celu uproszczenie procedur dotyczących prac naukowych i ulepszenie procesów partycypacyjnych zainteresowanych podmiotów oraz informowania ludności.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 76/160/EWG

10.12.1975

10.12.1977

Dz.U. 31, 5.2.1976

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Dyrektywa 91/692/EWG

23.12.1991

1.1.1993

Dz.U. 377, 31.12.1991

Rozporządzenie nr 1137/2008

11.12.2008

-

Dz.U. L 311, 21.11.2008

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 76/160/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council – Developing a New Bathing Water Policy [COM(2000) 860 final – Not published in the Official Journal] (Komunikat Komisji z dnia 21 grudnia 2000 r. dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwoju nowej polityki dotyczącej wody w kąpieliskach [COM(2000) 860 wersja ostateczna - nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym]). W komunikacie przedstawiono silne i słabe strony zarządzania jakością wody w kąpieliskach i zaproponowano różne podejścia do opracowania nowej dyrektywy, biorąc pod uwagę postęp techniczny w tej dziedzinie.

Decyzja Komisji 92/446/EWG z dnia 27 lipca 1992 r. dotycząca kwestionariuszy odnoszących się do dyrektyw w sektorze wodnym [Dz.U. L 247 z 27.8.1992].

W decyzji określone zostały wzory kwestionariuszy niezbędnych do monitorowania wprowadzania w życie i przestrzegania przepisów wszystkich dyrektyw w sektorze wodnym, w tym dyrektywy 76/160/EWG.

Ostatnia aktualizacja: 16.03.2011