Dobra jakość wody w Europie (dyrektywa wodna UE)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2000/60/WE – ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Określa ona zasady, które mają powstrzymać pogarszanie się stanu wód w Unii Europejskiej (UE) i osiągnięcie dobrego stanu europejskich rzek, jezior i wód podziemnych do 2015 r.

W szczególności obejmuje to:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przepisy nakładają jasne obowiązki na organy krajowe. Muszą one:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 22 października 2000 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 22 grudnia 2003 r.

KONTEKST

Wody na obszarze UE znajdują się pod rosnącą presją spowodowaną ciągłym wzrostem zapotrzebowania na wystarczającą ilość wody o dobrej jakości do szeregu różnych zastosowań. Celem dyrektywy jest ochrona i poprawa jakości wody.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Wody powierzchniowe: wszystkie wody śródlądowe z wyjątkiem wód podziemnych; wody przejściowe i wody przybrzeżne.

Wody podziemne: wszystkie wody znajdujące się pod powierzchnią ziemi.

Wody śródlądowe: wszystkie wody stojące lub płynące na powierzchni lądu.

Wody przejściowe: wody w pobliżu ujść rzek, które są częściowo zasolone, ale które są pod znacznym wpływem dopływów wód słodkich.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz.U. L 327 z 22.12.2000, s. 1–73)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2000/60/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz.U. L 372, 27.12.2006, s. 19–31)

Zobacz tekst skonsolidowany

Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (Dz.U. L 288 z 6.11.2007, s. 27–34)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie środowiskowych norm jakości w dziedzinie polityki wodnej, zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy Rady 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG i 86/280/EWG oraz zmieniająca dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 84–97)

Zobacz tekst skonsolidowany

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Plan ochrony zasobów wodnych Europy (COM(2012) 673 final z 14.11.2012)

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady: Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa powodziowa: działania na rzecz osiągnięcia dobrego stanu wód w Unii Europejskiej i ograniczenia zagrożeń powodziowych (COM(2015) 120 final z 9.3.2015)

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2017