Zmieniony statut Agencji Dostaw Euratomu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 2008/114/WE, Euratom ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu

Artykuł 52 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktatu Euratom)

JAKIE SĄ CELE DECYZJI?

W decyzji ustanawia się statut Agencji Dostaw Euratomu, która została powołana bezpośrednio na mocy Traktatu Euratom z 1957 r. Decyzję przyjęto ze względu na wzrost liczby państw UE oraz potrzebę unowocześnienia przepisów finansowych dotyczących Agencji i ustalenia jej siedziby w Luksemburgu.

Podstawą prawną działania Agencji Dostaw Euratomu jest art. 52 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (Traktatu Euratom), który ma na celu zapewnienie, w ramach wspólnej polityki zaopatrzeniowej, stałych i sprawiedliwych dostaw materiałów jądrowych użytkownikom w państwach UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Agencja Dostaw Euratomu jest organem UE odpowiedzialnym za zarządzanie podażą i popytem:

Agencji Dostaw Euratomu przysługuje wyłączne prawo „zawierania” (tj. kontrasygnowania) umów na dostawy wskazanych powyżej materiałów jądrowych pochodzących zarówno z UE, jak i z państw trzecich. Ponadto – zgodnie z Traktatem Euratom – przysługuje jej prawo opcji w odniesieniu do nabywania materiałów jądrowych.

Agencja Dostaw Euratomu posiada osobowość prawną (tj. jest niezależnym podmiotem działającym we własnym imieniu).

Cele i zadania

Agencja Dostaw Euratomu:

Ponadto Agencja Dostaw Euratomu:

Agencja Dostaw Euratomu może także samodzielnie gromadzić zapasy materiałów jądrowych. Podlega ona nadzorowi ze strony Komisji, która może przekazywać jej swoje dyrektywy (tj. instrukcje) i która posiada prawo weta w stosunku do jej decyzji.

Status prawny i siedziba

Agencja Dostaw Euratomu:

Dyrektor generalny i pracownicy

Dyrektor generalny Agencji Dostaw Euratomu jest odpowiedzialny za:

Dyrektor generalny i pracownicy Agencji Dostaw Euratomu są urzędnikami Komisji Europejskiej i muszą posiadać certyfikaty bezpieczeństwa osobowego.

Finanse

Agencja Dostaw Euratomu:

Przychody Agencji obejmują obecnie wyłącznie wkład UE.

Budżet Agencji Dostaw Euratomu jest przyjmowany przez Komisję i staje się ostateczny po ostatecznym przyjęciu budżetu ogólnego UE.

Po przystąpieniu Chorwacji do UE kapitał Agencji Dostaw Euratomu wynosi 5 856 000 EUR i jest pokrywany przez poszczególne państwa UE. Kapitał nie jest pokrywany przez Luksemburg i Maltę.

Komitet doradczy

Każde państwo UE (z wyjątkiem Luksemburga i Malty) wybiera od jednego do czterech przedstawicieli zasiadających w komitecie doradczym zgodnie ze statutem Agencji. Członkowie komitetu są mianowani na podstawie doświadczenia i wiedzy specjalistycznej w dziedzinie handlu materiałami jądrowymi, wytwarzania energii jądrowej lub regulacji związanej z handlem materiałami jądrowymi.

W trybie normalnym dyrektor generalny Agencji zwołuje posiedzenia komitetu dwa razy w roku. Dyrektor generalny Agencji Dostaw Euratomu konsultuje się z komitetem przed podjęciem decyzji w istotnych sprawach (określonych w statucie Agencji).

Komitet pomaga Agencji, wydając opinie i dostarczając analiz oraz informacji.

OD KIEDY DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja ma zastosowanie od marca 2008 r., natomiast jej zmieniona wersja obowiązuje od dnia przystąpienia Chorwacji do UE, czyli od dnia 1 lipca 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady 2008/114/WE, Euratom z dnia 12 lutego 2008 r. ustanawiająca statut Agencji Dostaw Euratomu (Dz.U. L 41 z 15.2.2008, s. 15–20)

Kolejne zmiany decyzji 2008/114/WE, Euratom zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Wersja skonsolidowana Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej – Tytuł II – Postanowienia dotyczące wspierania postępu w energetyce jądrowej – Rozdział 6 – Zaopatrzenie – Artykuł 52 (Dz.U. C 203 z 7.6.2016, s. 24)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1–222)

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2018