Traktat w sprawie Karty Energetycznej i Protokół do Karty Energetycznej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 98/181/WE, EWWS, Euratom w sprawie zawarcia przez Wspólnoty Europejskie Traktatu w sprawie Karty Energetycznej i Protokołu do Karty Energetycznej, w sprawie efektywności energetycznej i związanych z nią aspektów środowiskowych

Akt końcowy Konferencji międzynarodowej oraz Decyzja konferencji Karty energetycznej w odniesieniu do zmian postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej – Wspólne deklaracje – Załącznik I: Zmiana postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej – załącznik II: Decyzje w związku z przyjęciem zmian postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej

Akt końcowy Konferencji w sprawie Europejskiej Karty Energetycznej – Załącznik 1: Traktat w sprawie Karty Energetycznej – Załącznik 2: Decyzje w związku z przyjęciem Traktatu Karty energetycznej

JAKIE SĄ CELE DECYZJI I TRAKTATU?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Najważniejsze klauzule Traktatu Karty energetycznej dotyczą ochrony inwestycji, handlu materiałami i produktami energetycznymi, tranzytu i rozstrzygania sporów.

Handel, inwestycje i zabezpieczenia

Postanowienia Traktatu przewidują:

Suwerenne rozporządzanie zasobami energetycznymi

W Traktacie uznano suwerenne prawa państw do rozporządzania zasobami energetycznymi i potwierdzono, że należy je wykonywać zgodnie z prawem międzynarodowym, bez uszczerbku dla ogólnego celu, jakim jest propagowanie dostępu do zasobów energetycznych, ich poszukiwań i zagospodarowania na zasadach handlowych.

Aspekty dotyczące środowiska naturalnego

Przejrzystość

Strony Traktatu muszą wyznaczyć co najmniej jedno biuro informacyjne, do którego mogą być kierowane wnioski o udzielenie informacji dotyczących ustaw, przepisów, orzeczeń sądowych i decyzji administracyjnych ogólnego zastosowania odnoszących się do materiałów i produktów energetycznych.

Rozstrzyganie sporów

Traktat zawiera postanowienia dotyczące rozstrzygania sporów między państwami uczestniczącymi drogą dyplomatyczną oraz za pośrednictwem trybunału arbitrażowego ad hoc – w przypadku inwestycji – między inwestorami a państwami przyjmującymi. Jeżeli sporu między inwestorami nie można rozstrzygnąć w sposób polubowny w ciągu trzech miesięcy, inwestorzy mogą zdecydować się na przedłożenie sporu do rozstrzygnięcia:

Sygnatariusze, Konferencja Karty Energetycznej, protokoły i deklaracje

Wyjątki

Strony nie mogą dokonywać żadnych inwestycji związanych z handlem, które są niezgodne z postanowieniami Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994), na mocy którego utworzono Światową Organizację Handlu (WTO), i żadne z postanowień Traktatu nie zwalnia członków WTO ze stosowania postanowień układu.

Traktat nie uniemożliwia żadnemu z sygnatariuszy przyjęcia środków:

Protokół Karty Energetycznej

Protokół został przyjęty zgodnie z Traktatem. Ma on na celu między innymi:

Międzynarodowa karta energetyczna

Nowa Międzynarodowa karta energetyczna została przyjęta i podpisana w 2015 r. przez ponad 65 państw i organizacji, w tym UE i wszystkie państwa członkowskie. Celem tej nowej karty jest zaangażowanie jak największej liczby nowych państw wykazujących chęć współpracy w dziedzinie energii, które uznają znaczenie bezpieczeństwa energetycznego dla państw produkujących energię, państw tranzytowych i państw zużywających energię. Nowa karta została sporządzona na podstawie Karty energetycznej z 1991 r. i unowocześnia ją.

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Traktat w sprawie Karty Energetycznej wszedł w życie w dniu 16 kwietnia 1998 r., wraz ze zmianami postanowień dotyczących handlu, obejmującymi w szczególności zastąpienie odniesień do GATT odniesieniami do WTO, Traktat zaczął obowiązywać od dnia 23 lipca 1998 r.

KONTEKST

Zobacz również:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Decyzja Rady i Komisji 98/181/WE, EWWS, Euratom z dnia 23 września 1997 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnoty Europejskie Traktatu w sprawie Karty Energetycznej i Protokołu do Karty Energetycznej, w sprawie efektywności energetycznej i związanych z nią aspektów środowiskowych (Dz.U. L 69 z 9.3.1998, s. 1–116)

Akt końcowy Konferencji międzynarodowej oraz Decyzja konferencji Karty energetycznej w odniesieniu do zmian postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej – Wspólne deklaracje – Załącznik I: Zmiana postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej – załącznik II: Decyzje w związku z przyjęciem zmian postanowień dotyczących handlu Traktatu Karty energetycznej (Dz.U. L 252 z 12.9.1998, s. 23–46)

Akt końcowy Konferencji w sprawie Europejskiej Karty Energetycznej – Załącznik 1: Traktat Karty Energetycznej – Załącznik 2: Decyzje w związku z przyjęciem Traktatu Karty Energetycznej (Dz.U. L 380 z 31.12.1994, s. 24–88)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Konferencja Karty Energetycznej – Zasady dotyczące prowadzenia postępowania pojednawczego w sporach tranzytowych (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, s. 39–44)

Decyzja Rady 2001/595/WE z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską zmiany do postanowień Traktatu w sprawie Karty Energetycznej dotyczących handlu (Dz.U. L 209 z 2.8.2001, s. 32)

Decyzja Rady 1999/37/WE z dnia 26 listopada 1998 r. w sprawie stanowiska, które ma zostać przyjęte przez Wspólnotę Europejską w odniesieniu do zasad dotyczących polubownego załatwiania sporów tranzytowych, które mają zostać przyjęte na konferencji w sprawie Karty Energetycznej (Dz.U. L 11 z 16.1.1999, s. 37–38)

Ostatnia aktualizacja: 25.05.2020