Zachęcanie do korzystania z biomasy jako alternatywnego źródła energii

Biomasa może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystanie jej w celach grzewczych, do produkcji elektryczności oraz w paliwach transportowych może przyczynić się do dywersyfikacji dostaw energetycznych UE oraz do rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Aby jej działanie było skuteczne, musi być produkowana w sposób zrównoważony.

AKT

Komunikat Komisji - Plan działania w sprawie biomasy (COM(2005) 628 końcowy z 7 grudnia 2005 r)

STRESZCZENIE

Biomasa może pomóc w walce ze zmianami klimatycznymi przez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Wykorzystanie jej w celach grzewczych, do produkcji elektryczności oraz w paliwach transportowych może przyczynić się do dywersyfikacji dostaw energetycznych UE oraz do rozwoju gospodarczego i zatrudnienia. Aby jej działanie było skuteczne, musi być produkowana w sposób zrównoważony.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO KOMUNIKATU?

Określa sposoby zwiększenia rozwoju energii biomasy przez tworzenie zachęt do jej używania i usuwanie przeszkód w jej produkcji. Wskazuje środki promujące zastosowanie biomasy w ogrzewaniu, elektryczności i transporcie. Omawia takie kwestie, jak dostawy, finansowanie i badania. Plan działania był pierwszym krokiem mającym na celu podkreślenie znaczenia branży.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dzięki komunikatowi powstały kolejne inicjatywy promujące biopaliwa.

Kryteria zrównoważonego rozwoju gwarantują, że wykorzystanie biopaliw prowadzi do realnych oszczędności w zakresie emisji dwutlenku węgla i ochrony bioróżnorodności. Kryteria określają, że biopaliwa:

Dobrowolne programy weryfikują, czy producenci stosują się do kryteriów zrównoważonego rozwoju. Jeżeli tak się dzieje, kwalifikują się do wsparcia finansowego lub ich wydajność zaliczana jest na poczet krajowych celów bioróżnorodności.

Procedury pozwoleń: praktyczne zalecenia zapewniają pomoc i porady podmiotom rozwijającym projekty, organizacjom pozarządowym i organom publicznym podczas rozpatrywania wniosków o wybudowanie zakładów wykorzystujących biomasę.

Europejski zaawansowany program biopaliw dla lotnictwa (Flightpath) ma na celu promocję biopaliw jako odnawialnego paliwa będącego alternatywą dla statków powietrznych.

KONTEKST

Biomasa pochodzi z materiałów organicznych, takich jak drzewa, rośliny oraz odpady rolnicze i miejskie. Jej produkcja polega na całej serii działań, począwszy od uprawy surowców, a skończywszy na ostatecznej konwersji energii. W 2012 r. biomasa i odpady stanowiły około dwóch trzecich całego zużycia energii odnawialnej w UE.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej dotyczącej biomasy.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz.U. L 140 z 5.6.2009, s. 16-62)

Zielona Księga - Europejska strategia na rzecz zrównoważonej, konkurencyjnej i bezpiecznej energii (COM(2006) 105 końcowy z 8.3.2006)

Ostatnia aktualizacja: 12.08.2015