Pomoc „de minimis”

Zasada de minimis zostaje uaktualniona, aby zwolnić pomoc, której kwota nie przekracza 200 000 EUR z wymogu uprzedniego zgłoszenia jej Komisji Europejskiej.

AKT

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.

STRESZCZENIE

Na mocy niniejszego rozporządzenia uaktualniona zostaje zasada de minimis poprzez rozszerzenie jej zakresu i podwojenie pułapu de minimis.

Zasada de minimis

Art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (dawny art. 88 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (TWE)) przewiduje wymóg zgłaszania pomocy państwa Komisji Europejskiej, aby mogła ocenić, czy pomoc ta jest zgodna ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE (dawny art. 87 ust. 1 TWE). Jednak na mocy rozporządzenia (WE) nr 994/98 określone kategorie pomocy mogą być zwolnione z wymogu zgłoszenia.

Zasada de minimis została wprowadzona w celu zwalniania z tego wymogu małych kwot pomocy. Wyznacza pułap, poniżej którego pomoc nie zostaje objęta zakresem art. 107 ust. 1 TFUE i jest tym samym zwolniona z wymogu zgłoszenia przewidzianego w art. 108 ust. 3 TFUE.

Pułap de minimis

Pomoc w kwocie nie wyższej niż 200 000 EUR przyznana w okresie trzech lat nie jest postrzegana jako pomoc państwa w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE.

Szczególny pułap w wysokości 100 000 EUR ma zastosowanie do transportu drogowego.

Okres trzech lat odnosi się do trzech lat budżetowych.

Zatem pułap ustalony pierwotnie na 100 000 EUR w rozporządzeniu (WE) nr 69/2001 został podwojony.

Pomoc przejrzysta

Aby zapobiegać nadużyciom, niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie wyłącznie do przejrzystej pomocy de minimis.

Pomoc traktowana jest jako przejrzysta, jeśli możliwe jest dokładne obliczenie jej kwoty z wyprzedzeniem bez potrzeby przeprowadzania oceny ryzyka.

Następujące rodzaje pomocy uznaje się za pomoc przejrzystą:

Zakres

Niniejszego rozporządzenia nie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, na działalność związaną z wywozem, przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym, na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego, podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji lub do pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym we wszystkich innych sektorach, w tym w sektorze transportu oraz, pod pewnymi warunkami, przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Współpraca państw członkowskich UE

Państwa członkowskie mają obowiązek sprawdzania, czy łączna kwota pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis temu samemu podmiotowi gospodarczemu przez trzy kolejne lata budżetowe nie przekroczy pułapu 200 000 EUR.

Przyznając pomoc de minimis, państwa członkowskie muszą poinformować zainteresowany podmiot gospodarczy o kwocie pomocy oraz o tym, że ma ona charakter de minimis, umieszczając odesłanie do rozporządzenia (WE) nr 1998/2006.

Kontekst

Zasada de minimis, wprowadzona najpierw w zawiadomieniu opublikowanym w 1996 r., została ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 69/2001. Doświadczenia zdobyte podczas stosowania tego rozporządzenia oraz zmiany w zakresie inflacji i produktu krajowego brutto (PKB) uzasadniają uaktualnienie tych przepisów.

Nowe rozporządzenie de minimis wpisuje się w ramy planu działania w zakresie pomocy państwa Komisji Europejskiej i uzupełnia wytyczne w sprawie inwestycji kapitału podwyższonego ryzyka oraz ramy dla pomocy państwa na rzecz badań i rozwoju oraz innowacji.

Odniesienia

Akt

Wejście w życie – Data wygaśnięcia

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy

Rozporządzenie (WE) nr 1998/2006

1.1.2007–31.12.2013

Dz.U. L 379 z 28.12.2006

Ostatnia aktualizacja: 18.10.2011