Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

JAKIE SĄ CELE WYTYCZNYCH?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY WYTYCZNE MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Wytyczne mają zastosowanie od 27 kwietnia 2004 r.

KONTEKST

Zobacz również:

KLUCZOWE POJĘCIA

Kartel: grupa podobnych do siebie, lecz wzajemnie niezależnych przedsiębiorstw, które wspólnie ustalają ceny, ograniczają poziom produkcji lub dzielą między siebie rynki albo klientów.
Porozumienie wertykalne: porozumienie pomiędzy firmami działającymi na różnych szczeblach łańcucha dostaw (np. gdy jedno przedsiębiorstwo dostarcza drugiemu przedsiębiorstwu materiały służące do produkcji).
Porozumienie horyzontalne: porozumienie pomiędzy konkurencyjnymi firmami.
Założenie firmy: swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, zgodnie z którą osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, przedstawiciele wolnych zawodów lub osoby prawne, takie jak przedsiębiorstwa, które prowadzą legalną działalność gospodarczą w jednym państwie UE, mogą trwale i stale prowadzić działalność gospodarczą w innym państwie UE.

GŁÓWNY DOKUMENT

Zawiadomienie Komisji – Wytyczne w sprawie pojęcia wpływu na handel zawartego w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. C 101 z 27.4.2004, s. 81–96)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – Rozdział 1 – Reguły konkurencji – Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw – Artykuł 101 (dawny artykuł 81 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 88–89)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część trzecia – Polityki i działania wewnętrzne Unii – Tytuł VII – Wspólne reguły w dziedzinie konkurencji, podatków i zbliżenia ustawodawstw – Rozdział 1 – Reguły konkurencji – Sekcja 1 – Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw – Artykuł 102 (dawny artykuł 82 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 89)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu (Dz.U. L 1 z 4.1.2003, s. 1–25)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1/2003 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 29.05.2020