Wynalazki biotechnologiczne: ochrona prawna

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/44/WE – ochrona prawna wynalazków biotechnologicznych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa harmonizuje prawa patentowe dotyczące wynalazków biotechnologicznych.

Określa ona, jakie wynalazki podlegają ochronie patentowej ze względów etycznych, a jakie nie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W 2012 r. Komisja Europejska powołała grupę ekspertów w celu zbadania rozwoju i wpływów prawa patentowego w dziedzinie biotechnologii i inżynierii genetycznej. Grupa wspiera Komisję w obowiązkach sprawozdawczych zgodnie z dyrektywą 98/44/WE.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 30 lipca 1998 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 30 lipca 2000 r. Przedmiotowe przepisy zostały już wdrożone do prawodawstw wszystkich krajów UE.

KONTEKST

Ochrona wynalazków biotechnologicznych

KLUCZOWE POJĘCIA

* Materiał biologiczny: każdy materiał zawierający informację genetyczną i zdolny do samoreprodukcji albo nadający się do reprodukcji w systemie biologicznym.

* Sposób biologiczny: każdy sposób wytwarzania roślin i zwierząt jest czysto biologiczny, jeśli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie.

AKT

Dyrektywa 98/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 lipca 1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.U. L 213 z 30.7.1998, s. 13–21)

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2016