Lotnictwo cywilne i Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 216/2008 — wspólne zasady w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Głównym celem niniejszego rozporządzenia jest ustalenie głównych zasad niezbędnych do ustanowienia i utrzymania wysokiego ujednoliconego poziomu bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego w Europie, obejmującego utworzenie Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (ang. skrót EASA).

Wspólne zasady bezpieczeństwa zapewniają ujednolicony poziom wymagań dla operatorów*, producentów i personelu lotniczego. To z kolei umożliwia swobodny przepływ towarów, osób i usług na rynku wewnętrznym UE, a także wzajemne uznawanie certyfikatów* przez państwa UE. Zapewnia to ograniczenie obciążeń administracyjnych i nakładu pracy dla władz krajowych i branży lotniczej.

Rozporządzenie ma też na celu:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niniejsze rozporządzenie UE stosuje się do projektowania, produkcji, obsługi i użytkowania wyrobów lotniczych, części i sprzętu, a także do personelu i organizacji zaangażowanych w takie działania.

Jednym z głównych sposobów osiągnięcia tych celów jest ustanowienie agencji EASA. Rozporządzenie określa zadania, strukturę wewnętrzną, metody pracy i przepisy finansowe Agencji.

Do głównych zadań Agencji należą:

W zakresie struktury wewnętrznej rozporządzenie określa główne zasady Agencji, w tym status prawny, uprawnienia i skład zarządu, a także uprawnienia i funkcje dyrektora wykonawczego.

Oprócz zagadnień dotyczących Agencji rozporządzenie określa także wspólne zasady bezpieczeństwa lotnictwa obejmujące:

Rozporządzenie dotyczy także spraw powiązanych z zakresem przedmiotowym rozporządzenia. Obejmują one nadzorowanie i egzekwowanie przepisów, uznawanie certyfikatów i akceptowania certyfikatów z krajów spoza UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie weszło w życie 8 kwietnia 2008 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

* Operator: każda osoba prawna lub fizyczna eksploatującą lub zamierzająca eksploatować co najmniej jeden statek powietrzny.

* Certyfikat: każde zatwierdzenie, licencja lub inny dokument wydany w wyniku certyfikacji.

* Certyfikacja: wszelkie formy uznania, że wyrób, część lub sprzęt, organizacja lub osoba spełnia mające zastosowanie wymagania. Pojęcie certyfikacji oznacza również wydawanie odpowiednich certyfikatów potwierdzających taką zgodność.

* Lotnisko: dowolne miejsce, w którym można wykonywać loty, obejmujące zarówno pasy lądowania, jak i duże lotniska międzynarodowe.

AKT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylające dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz.U. L 79 z 19.3.2008, s. 1–49)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 216/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza skonsolidowana wersja ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 300/2008 z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie ochrony lotnictwa cywilnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 2320/2002 (Dz.U. L 97 z 9.4.2008, s. 72–84)

Ostatnia aktualizacja: 30.11.2015