Rynek wewnętrzny i pomoc państwa – kolejowy i drogowy transport pasażerski

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie w sprawie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych określa:

Zakres

Rozporządzenie ma zastosowanie do autobusowego lub kolejowego transportu pasażerskiego. Państwa członkowskie mogą jednak stosować niniejsze rozporządzenie do publicznego pasażerskiego transportu wodnego śródlądowego oraz na krajowych wodach terytorialnych.

Umowy o świadczenie usług publicznych oraz zasady ogólne

Udzielanie zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych

Umowy o świadczenie usług publicznych w sektorze kolejowym

W drodze rozporządzenia (UE) 2016/2338 zmieniono niniejsze rozporządzenie poprzez wprowadzenie zasady konkurencyjnego udzielania zamówień również w odniesieniu do umów o świadczenie usług publicznych w sektorze kolejowym, które poprzednio były z niego wyłączone. Aby umożliwić organom i podmiotom przyjęcie nowych zasad, zezwolono na długie okresy przejściowe.

Bezpośrednie udzielenie zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług kolejowych nadal jest możliwe w nadzwyczajnych i ściśle określonych okolicznościach, w szczególności w sytuacji gdy:

Okres przejściowy

Bezwarunkowe, bezpośrednie udzielenie zamówienia prowadzące do zawarcia umów o świadczenie usług kolejowych przestanie być możliwe z dniem 25 grudnia 2023 r.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 grudnia 2009 r., z wyjątkiem art. 5 dotyczącego udzielania zamówień prowadzących do zawarcia umów o świadczenie usług publicznych, który ma zastosowanie od dnia 3 grudnia 2019 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1370/2007 z dnia 23 października 2007 r. dotyczące usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i (EWG) nr 1107/70 (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 1–13)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 1–64)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dziennik Urzędowy L 94 z 28.3.2014, s. 65–242)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 243–374)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji w sprawie wytycznych interpretacyjnych w odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego (Dz.U. L 92 z 29.3.2014, s. 1–21)

Ostatnia aktualizacja: 01.10.2019