Konwencja montrealska w sprawie odpowiedzialności przewoźników lotniczych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Decyzja 2001/539/WE w sprawie zawarcia Konwencji montrealskiej przez Wspólnotę Europejską

Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska)

JAKIE SĄ CELE KONWENCJI I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Konwencja wprowadza kompleksowe przepisy i zasady prawne, z których najważniejsze obejmują:

W 1997 r. UE przyjęła rozporządzenie (WE) nr 2027/97 (w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych) nakładające nieograniczoną odpowiedzialność na unijnych przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała pasażera. Rozporządzenie (WE) nr 889/2002 zmienia rozporządzenie (WE) nr 2027/97 i wprowadza stosowanie zasad Konwencji montrealskiej w stosunku do wszystkich lotów – krajowych, jak i międzynarodowych – dokonywanych przez przewoźników lotniczych z UE.

OD KIEDY KONWENCJA I DECYZJA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Konwencja montrealska weszła w życie w dniu 4 listopada 2003 r. Decyzja ma zastosowanie od dnia 5 kwietnia 2001 r.

KONTEKST

Brak przystosowania konwencji warszawskiej z 1929 r., która określała odpowiedzialność przewoźników lotniczych w razie śmierci lub uszkodzenia ciała, oraz jej późniejszych zmian doprowadził do powstania potrzeby unowocześnienia i ujednolicenia zasad dotyczących odpowiedzialności.

W maju 1999 r. Umawiające się Państwa Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego wynegocjowały umowę w sprawie unowocześnienia zasad Konwencji warszawskiej poprzez przekształcenie ich w jeden instrument prawny oferujący odpowiedni poziom odszkodowań w razie szkody wyrządzonej pasażerom podczas międzynarodowego transportu lotniczego.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2001/539/WE z dnia 5 kwietnia 2001 r. w sprawie zawarcia przez Wspólnotę Europejską Konwencji w sprawie ujednolicenia niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 38)

Konwencja o ujednoliceniu niektórych zasad dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego (Konwencja montrealska) (Dz.U. L 194 z 18.7.2001, s. 39–49)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2027/97 z dnia 9 października 1997 r. w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych (Dz.U. L 285 z 17.10.1997, s. 1–3)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 2027/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 31.07.2018