Pośrednictwo ubezpieczeniowe: lepsza ochrona konsumentów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2002/92/WE – pośrednictwo ubezpieczeniowe

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

20 stycznia 2016 r. Parlament Europejski oraz Rada przyjęły dyrektywę w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa (UE) 2016/97), która aktualizuje i zastępuje dyrektywę w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nowa dyrektywa będzie obejmować cały łańcuch dystrybucji, w tym ubezpieczycieli prowadzących bezpośrednią sprzedaż produktów ubezpieczeniowych klientom (stąd nowa nazwa). Poprawi również sposób sprzedawania produktów ubezpieczeniowych, m.in. poprzez zapewnienie większej przejrzystości cen i lepszego informowania klientów.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej poświęconej pośrednictwu ubezpieczeniowemu.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym: zapewniają posiadaczom polis ubezpieczenia na życie możliwość połączenia swoich środków finansowych ze środkami innych posiadaczy polis w funduszu kapitałowym. Dzięki temu mogą inwestować w większy wachlarz produktów inwestycyjnych (takich jak akcje i obligacje) niż mogliby to zrobić samodzielnie.

Reasekuracja: oznacza przeniesienie przez ubezpieczyciela części ryzyka na innych ubezpieczycieli w celu rozłożenia ryzyka wypłaty dużych kwot w przypadku roszczenia.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2002/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego (Dz.U. L 9 z 15.1.2003, s. 3–10)

Kolejne zmiany do dyrektywy 2002/92/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (wersja przekształcona) (Dz.U. L 26 z 2.2.2016, s. 19–59)

Ostatnia aktualizacja: 24.10.2016