Zapewnianie prywatności obywateli: Europejski Inspektor Ochrony Danych

Celem prawa Unii Europejskiej (UE) jest zapewnienie poszanowania podstawowych praw i wolności obywateli, w szczególności prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych* przez instytucje i organy UE.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych

STRESZCZENIE

Celem prawa Unii Europejskiej (UE) jest zapewnienie poszanowania podstawowych praw i wolności obywateli, w szczególności prawa do prywatności w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych* przez instytucje i organy UE.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Powołuje ono urząd Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Ustanawia również przepisy mające na celu zapewnienie poszanowania danych osobowych, którymi zarządzają instytucje i organy UE, a także określa prawa obywateli w tym zakresie.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Europejski Inspektor Ochrony Danych

Niniejsze rozporządzenie przewiduje ustanowienie urzędu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (EIOD), który jest odpowiedzialny za monitorowanie praktycznego stosowania przepisów ochrony danych przez instytucje i organy UE. Obywatele mogą składać zażalenia bezpośrednio do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, jeśli uważają, że ich prawa do ochrony danych osobowych zawarte w niniejszym rozporządzeniu zostały naruszone.

Każda instytucja i każdy organ UE muszą wyznaczyć przynajmniej 1 inspektora ochrony danych obarczonego zadaniem współpracy z EIOD i zapewnienia, że prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, nie zostają naruszone w trakcie przetwarzania danych.

Dane osobowe i przetwarzanie danych

Na mocy niniejszego rozporządzenia oraz na potrzeby, na które zostały zgromadzone, dane osobowe muszą być:

Dalsze przetwarzanie danych osobowych do celów historycznych, statystycznych i naukowych jest dozwolone pod warunkiem zapewnienia stosownych zabezpieczeń w odniesieniu do ich anonimowości.

Dane osobowe mogą być przetwarzane tylko jeśli:

Prawa obywatelskie

Przetwarzanie danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych oraz danych dotyczących zdrowia i życia seksualnego, jak również danych związanych ze sprawami karnymi jest z zasady zabronione, o ile nie ma ku temu powodów wyraźnie dozwolonych przez prawo.

Na mocy niniejszego rozporządzenia obywatele cieszą się prawnie wymagalnymi prawami takimi jak prawo wglądu, sprostowania, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych będących w posiadaniu instytucji i organów UE.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Od 1 lutego 2001 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

*Dane osobowe: wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („osoby, której dane dotyczą”) określające jej fizyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

*Przetwarzanie danych osobowych: każda operacja dokonywana na danych osobowych, jak gromadzenie, przechowywanie, wykorzystywanie, modyfikacja, transmisja lub usuwanie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Rozporządzenie (WE) nr 45/2001

1.2.2001

-

Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1-22

Sprostowanie

-

-

Dz.U. L 164 z 26.6.2007, s. 36

AKTY POWIĄZANE

Decyzja Komisji 2008/597/WE z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia przepisów wykonawczych w zakresie inspektora ochrony danych zgodnie z art. 24 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych (Dz.U. L 193 z 22.7.2008, s. 7-11)

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31-50)

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2015