Prawa pasażerów linii lotniczych w UE w przypadku odmowy przyjęcia na pokład, opóźnienia lub odwołania lotu

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 określające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Celem rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pasażerów, dlatego ustanawia się w nim wspólne zasady przyznawania pasażerom odszkodowań oraz udzielania im pomocy w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

Pasażerowie muszą dysponować potwierdzoną rezerwacją na dany lot i – z wyjątkiem przypadku odwołania – stawić się na odprawę o wyznaczonej godzinie lub, jeżeli czas nie został określony, nie później niż 45 minut przed ogłoszoną godziną odlotu. Rozporządzenie przyznaje pasażerom prawa w następujących sytuacjach:

Nie ma ono zastosowania do pasażerów podróżujących:

Odmowa przyjęcia na pokład

Jeżeli przewoźnik lotniczy ma uzasadnione powody, by przewidywać odmowę przyjęcia na pokład, najpierw wzywa do rezygnacji z rezerwacji ochotników w zamian za określone korzyści. Jeżeli liczba ochotników nie pozwala na przyjęcie na pokład pozostałych pasażerów, przewoźnik lotniczy może – wbrew woli pasażerów – odmówić przyjęcia ich na pokład. W takim przypadku wypłaca on im odszkodowanie.

Przewoźnicy lotniczy przyznają pierwszeństwo osobom o ograniczonej możliwości poruszania się i osobom im towarzyszącym.

W przypadku anulowania lotu lub odmowy przyjęcia na pokład poszkodowani pasażerowie mają prawo do:

Opóźnienia

W rozporządzeniu wprowadzono podział na trzy rodzaje opóźnień:

W orzeczeniu prejudycjalnym (sprawy połączone C-402/07 i C-432/07) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił, że gdy pasażerowie przybywają do miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej godzinie przylotu, mogą oni (tak jak pasażerowie, których lot został odwołany) domagać się od linii lotniczej zryczałtowanego odszkodowania, chyba że opóźnienie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności. Zasada równego traktowania wymaga, aby pasażerowie, których lot jest opóźniony, i pasażerowie, których lot został odwołany „w ostatniej chwili”, byli traktowani jako znajdujący się w sytuacjach porównywalnych do celów stosowania przysługującego im prawa do odszkodowania, ponieważ pasażerowie ci doznają podobnych niedogodności, mianowicie tracą czas.

Odwołanie

W razie odwołania lotu pasażerom, których ono dotyczy, należy zapewnić:

Odszkodowanie

Odszkodowanie wypłaca się wówczas, gdy pasażer nie został poinformowany o odwołaniu z odpowiednim wyprzedzeniem. Nie jest ono jednak wypłacane, jeżeli przewoźnik może wykazać, że odwołanie jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków.

Umieszczenie w klasie wyższej lub niższej

Jeżeli przewoźnik umieszcza pasażera w klasie niższej niż ta, na którą został wykupiony bilet, to w terminie siedmiu dni zwraca mu:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 17 lutego 2005 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylające rozporządzenie (EWG) nr 295/91 (Dz.U. L 46 z 17.2.2004, s. 1–8)

DOKUMENT POWIĄZANY

Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia 19 listopada 2009 r. Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon i Alana Sturgeon przeciwko Condor Flugdienst GmbH (C-402/07) i Stefan Böck i Cornelia Lepuschitz przeciwko Air France SA (C-432/07). Orzeczenia w trybie prejudycjalnym: Bundesgerichtshof – Niemcy i Handelsgericht Wien – Austria. Transport lotniczy – Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 – Artykuł 2 lit. l), art. 5, 6 i 7 – Pojęcia „opóźnienia” oraz „odwołania” lotu – Prawo do odszkodowania w przypadku opóźnienia – Pojęcie „nadzwyczajnych okoliczności”. Sprawy połączone C-402/07 oraz C-432/07.

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2020