Infrastruktura portowa: wzmocnienie ochrony portów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2005/65/WE w sprawie wzmocnienia ochrony portów

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Dyrektywa ma zastosowanie do osób, infrastruktury i urządzeń (w tym środków transportu) w portach i obszarach przyległych.

Organ ochrony portu i plany ochrony portu

Poziomy ochrony

Oficer ochrony portu

Państwa UE zatwierdzają dla każdego portu oficera ochrony portu.

Jeśli jest to możliwe, każdy port ma mieć własnego oficera ochrony portu. W razie potrzeby kilka portów może mieć jednak wspólnego oficera ochrony.

Oficerowie ci pełnią funkcję punktu kontaktowego w sprawach związanych z bezpieczeństwem portu. Mają oni dysponować wystarczającymi uprawnieniami i wiedzą lokalną, tak aby odpowiednio zapewnić i koordynować ustanawianie i aktualizowanie ocen stanu ochrony portu i planów ochrony portu oraz podejmowanie działań następczych na ich podstawie.

Przeglądy

Państwa UE zapewniają poddawanie przeglądowi oceny stanu ochrony portów i planów ochrony portów za każdym razem, gdy zajdą zmiany istotne z punktu widzenia ochrony, a co najmniej raz na pięć lat.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 15 grudnia 2005 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 15 czerwca 2007 r.

KONTEKST

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

Komunikat Komisji – Wytyczne w sprawie ochrony zdrowia, repatriacji i organizacji podróży dla marynarzy, pasażerów i innych osób znajdujących się na pokładach statków.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28–39)

Kolejne zmiany dyrektywy 2005/65/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego – Sprawozdanie z oceny procesu wdrażania dyrektywy w sprawie wzmocnienia ochrony portów (COM(2009)002 final z dnia 20.1.2009)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 324/2008 z dnia 9 kwietnia 2008 r. ustanawiające uaktualnione procedury prowadzenia inspekcji Komisji w zakresie bezpieczeństwa morskiego (Dz.U. L 98 z 10.4.2008, s. 5–10)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 04.05.2020