Obsługa naziemna w portach lotniczych Wspólnoty

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 96/67/WE w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty

JAKI JEST CEL DYREKTYWY?

Usługi obsługi naziemnej* w portach lotniczych Unii Europejskiej (UE), w których udzielany jest dostęp, obejmują usługi, które pozwalają liniom lotniczym na prowadzenie działań związanych z transportem lotniczym (wskazówki dotyczące wyboru drogi kołowania, mycie, tankowanie, obsługa bagażu itp.).

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do wszystkich portów lotniczych UE otwartych dla ruchu handlowego, w których roczna wielkość ruchu jest nie mniejsza niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunku.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Organ zarządzający portem lotniczym*, użytkownik portu lotniczego* lub podmiot świadczący usługi obsługi naziemnej* muszą, pod nadzorem wyznaczonego audytora, bezwzględnie oddzielić księgowość dotyczącą działalności obsługi naziemnej od księgowości dotyczącej innej działalności.

Jednocześnie państwo członkowskie:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 14 listopada 1996 r., przy czym do porządku krajowego państw członkowskich miała zostać włączona do dnia 25 października 1997 r.

KONTEKST

W niniejszej dyrektywie zawarto harmonogram stopniowego wdrażania w zależności od tego, czy chodziło o wykonywanie własnej obsługi naziemnej czy usługi świadczone przez podmioty będące osobami trzecimi. Od dnia 1 stycznia 2001 r. dyrektywa ma zastosowanie do każdego portu lotniczego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, w którym roczna wielkość ruchu wynosi nie mniej niż 2 mln pasażerów lub 50 000 ton ładunków.

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Obsługa naziemna: obejmuje szereg usług wymaganych przez linie lotnicze na potrzeby wykonywania lotów. Usługi te obejmują takie obszary, jak utrzymanie, zaopatrywanie w paliwa i obsługa ładunków. Obsługa naziemna obejmuje również takie usługi, jak odprawa pasażerów, catering, obsługa bagażu i transport na terenie portu lotniczego.
Organ zarządzający portem lotniczym: organ odpowiedzialny za administrowanie i zarządzanie infrastrukturą portu lotniczego, a także kontrolę i koordynację działalności różnych podmiotów.
Użytkownik portu lotniczego: każda osoba fizyczna lub prawna odpowiedzialną za przewóz pasażerów, poczty lub ładunków drogą powietrzną.
Podmiot świadczący usługi obsługi naziemnej: osoba fizyczna lub prawna świadcząca osobom trzecim jedną lub więcej kategorii usług obsługi naziemnej.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 96/67/WE z dnia 15 października 1996 r. w sprawie dostępu do rynku usług obsługi naziemnej w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 272 z 25.10.1996, s. 36-45)

Kolejne zmiany dyrektywy Rady 96/67/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 28.02.2020