Bezpieczeństwo drogowe: prawa jazdy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2006/126/WE w sprawie praw jazdy

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Dyrektywa:

Wzajemne uznawanie praw jazdy

Prawa jazdy wydawane przez państwa UE muszą być wzajemnie uznawane. Poniżej wymienione są kategorie praw jazdy:

Tabelę równoważności powyższych kategorii z kategoriami ustalonymi dla praw jazdy wydanych w państwach UE przed wejściem w życie niniejszej dyrektywy zawarto w decyzji (UE) 2016/1945.

Warunki wydawania praw jazdy

Egzaminatorzy przeprowadzający egzaminy na prawo jazdy

Zmiany spowodowane pandemią COVID-19

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od 19 stycznia 2007 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do 19 stycznia 2011 r. Państwa UE stosują przepisy przyjęte na podstawie dyrektywy od 19 stycznia 2013 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (przekształcenie) (Dz.U. L 403 z 30.12.2006, s. 18–60)

Kolejne zmiany dyrektywy 2006/126/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/698 z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165 z 27.5.2020, s. 10–24)

Decyzja Komisji (UE) 2016/1945 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie równoważności kategorii praw jazdy (Dz.U. L 302 z 9.11.2016, s. 62–162)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 575/2014 z dnia 27 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Dz.U. L 159 z 28.5.2014, s. 47–49)

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 383/2012 z dnia 4 maja 2012 r. określające wymagania techniczne wobec praw jazdy zawierających elektroniczny nośnik informacji (mikroprocesor) (Dz.U. L 120 z 5.5.2012, s. 1–11)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2020