Niedrogie usługi telekomunikacyjne - prawa użytkowników

Unia Europejska dąży do zapewnienia dostępu do minimalnego zestawu usług łączności elektronicznej dobrej jakości wszystkim użytkownikom po przystępnej cenie, przy jednoczesnej minimalizacji naruszeń rynku.

AKT

Dyrektywa 2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej)

STRESZCZENIE

Unia Europejska dąży do zapewnienia dostępu do minimalnego zestawu usług łączności elektronicznej dobrej jakości wszystkim użytkownikom po przystępnej cenie, przy jednoczesnej minimalizacji naruszeń rynku.

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa o usłudze powszechnej zapewnia szczególne przepisy dotyczące świadczenia usług łączności elektronicznej na terenie UE. W tym kontekście dyrektywa:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Obowiązek świadczenia usługi publicznej

Kraje UE muszą zapewnić, że:

Kraje UE mogą ustanowić mechanizmy mające na celu rekompensatę kosztów netto związanych ze świadczeniem usługi powszechnej (nie zawsze przynoszącej dochody) przez usługodawcę.

Interesy i prawa użytkowników

Konsumenci muszą uzyskać informacje umożliwiające im zrozumienie charakteru usług, których abonentami się stają. Umowy muszą: (i) zawierać informacje dotyczące minimalnych norm jakościowych usług oraz kompensacji i zwrotu kosztów, w przypadku gdy usługa nie osiąga wspomnianych poziomów, (ii) wskazywać prawo abonenta do rejestracji w biurze numerów, (iii) zawierać jasne informacje dotyczące spełnienia kryteriów uprawniających do korzystania z ofert specjalnych.

W myśl dyrektywy:

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Od 24 lutego 2002 r.

KONTEKST

Dyrektywa stanowi część unijnego pakietu reform sektora telekomunikacji, w skład którego wchodzą cztery inne dyrektywy ( „ramowa” , „o dostępie” , „o zezwoleniach” i „o prywatności i łączności elektronicznej” ) oraz rozporządzenie ustanawiające Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC).

Dalsze informacje są dostępne na stronie internetowej Komisji Europejskiej oraz na stronie internetowej Twoja Europa.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2002/22/WE

24.4.2002

24.7.2003

Dz.U. L 108, 24.4.2002, s. 51-77

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2009/136/WE

19.12.2009

25.5.2011

Dz.U. L 337 z 18.12.2009, s. 11-36

Sprostowanie do dyrektywy 2009/136/WE

-

-

Dz.U. L 241 z 10.9.2013, s. 9

Ostatnia aktualizacja: 22.09.2015