Ochrona statków i obiektów portowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Skutki pandemii COVID-19

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 1 lipca 2004 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Ochrona na morzu: połączenie środków zapobiegawczych mających na celu ochronę żeglugi morskiej i obiektów portowych przed zagrożeniami zamierzonych aktów bezprawnych.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 725/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie podniesienia ochrony statków i obiektów portowych (Dz.U. L 129 z 29.4.2004, s. 6-91)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 725/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2020/698 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 2020 r. ustanawiające szczególne środki tymczasowe w związku z epidemią COVID-19 dotyczące odnawiania lub przedłużania ważności niektórych certyfikatów i świadectw, licencji i zezwoleń oraz przesunięcia niektórych okresowych kontroli i okresowych szkoleń w niektórych obszarach prawodawstwa dotyczącego transportu (Dz.U. L 165, 27.5.2020, s. 10–24)

Dyrektywa 2005/65/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wzmocnienia ochrony portów (Dz.U. L 310 z 25.11.2005, s. 28–39)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.07.2020