Odpowiedzialność cywilna za szkody spowodowane zanieczyszczeniem: Konwencja o olejach bunkrowych

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2002/762/WE upoważniająca kraje UE do podpisania, ratyfikacji lub przystąpienia do Konwencji o olejach bunkrowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Niniejsza decyzja upoważnia kraje UE do podpisania, ratyfikacji lub przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2001 r. (Konwencja o olejach bunkrowych).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Konwencja o olejach bunkrowych została przyjęta pod auspicjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w celu zapewnienia odpowiedniego, niezwłocznego i efektywnego wynagrodzenia osób, które poniosły szkody na skutek wycieku oleju przewożonego jako paliwo w zasobnikach bunkrowych statków.

Zgodność z przepisami UE

Zakres

Konwencja ma zastosowanie do:

Konwencja nie ma zastosowania do okrętów wojennych, floty pomocniczej ani do innych statków stanowiących własność kraju. Jednakże dowolny kraj będący stroną Konwencji może postanowić stosować jej postanowienia do takich statków.

Odpowiedzialność właściciela statku

Właściciel statku w chwili zdarzenia jest odpowiedzialny za całe zanieczyszczenie olejem pochodzącym z jego statku. Jednakże właściciel statku może uniknąć odpowiedzialności, jeśli będzie w stanie dowieść, że:

Ubezpieczenie obowiązkowe lub zabezpieczenie finansowe

Jurysdykcja i wykonywanie orzeczeń

Terminy

OD KIEDY NINIEJSZA KONWENCJA MA ZASTOSOWANIE?

Decyzja Rady wezwała kraje UE do podjęcia niezbędnych kroków w celu złożenia dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia do konwencji przed 30 czerwca 2006 r.

SKUTEK

Na rok 2015 wszystkie 28 krajów UE ratyfikowało/przystąpiło do Konwencji zgodnie z decyzją Rady.

AKT

Decyzja Rady 2002/762/WE z dnia 19 września 2002 r. upoważniająca państwa członkowskie, w interesie Wspólnoty, do podpisania, ratyfikacji lub przystąpienia do Międzynarodowej konwencji o odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane zanieczyszczeniem olejami bunkrowymi z 2000 r. (Konwencja o olejach bunkrowych) (Dz.U. L 256 z 25.9.2002, s. 7–8)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.U. L 351 z 20.12.2012, s. 1–32)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (UE) nr 1215/2012 zostały włączone do tekstu oryginalnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2016