Przydział czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych UE

JAKI JEST CEL ROZPORZĄDZENIA?

Niniejsze rozporządzenie ma na celu zapewnienie, by w przypadku ograniczonej przepustowości portów lotniczych dostępne przydziały czasu na start i lądowanie* były wykorzystywane efektywnie i rozdzielane w sposób sprawiedliwy, niedyskryminacyjny oraz przejrzysty.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Koordynator/organizator rozkładów

Przepustowość portu lotniczego

Komitet koordynacyjny

Procedura przydzielania czasu na start lub lądowanie

Stosowanie

Zmiany

Pierwotne rozporządzenie było zmieniane pięciokrotnie:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od 22 lutego 1993 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Czas na start lub lądowanie: pozwolenie wydane przez koordynatora w celu wykorzystania pełnego zakresu infrastruktury portu lotniczego niezbędnej do świadczenia usługi lotniczej w koordynowanym porcie lotniczym w konkretnym terminie do celów lądowania lub startu.
Koordynowany port lotniczy: port lotniczy o wysokim poziomie natężenia ruchu, na którym popyt przekracza przepustowość w danym okresie i na którym w celu lądowania lub startu niezbędne dla przewoźnika lotniczego jest posiadanie przydziału czasu na start lub lądowanie przydzielonego przez koordynatora.
Port lotniczy z organizacją rozkładów: port lotniczy, na którym występuje ryzyko problemów z przepustowością w pewnych okresach i na którym został powołany organizator rozkładów w celu ułatwiania działań przewoźnikom lotniczym prowadzącym usługi lub zamierzającym prowadzić usługi w tym porcie lotniczym.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 95/93 z dnia 18 stycznia 1993 r. w sprawie wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (Dz.U. L 14 z 22.1.1993, s. 1–6)

Kolejne zmiany rozporządzenia (EWG) nr 95/93 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie stosowania rozporządzenia (EWG) nr 95/93 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty, z późniejszymi zmianami (COM(2008) 227 final, 30.4.2008)

Komunikat Komisji - Komunikat w sprawie stosowania rozporządzenia (WE) nr 793/2004 dotyczącego wspólnych zasad przydzielania czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych Wspólnoty (COM(2007) 704 final, 15.11.2007)

Ostatnia aktualizacja: 11.05.2020