Prawa pasażerów w ruchu kolejowym

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie ma na celu określenie praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym, tak aby zapewnić im ochronę w szczególności w razie zakłóceń w podróży, a także poprawić efektywność i atrakcyjność kolejowych przewozów pasażerskich.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Prawa pasażerów

Pasażerom w ruchu kolejowym przysługują wskazane poniżej prawa o charakterze podstawowym.

Umowa transportu i informacje

Pasażerom przekazuje się jasne i łatwo dostępne informacje:

Informacje przekazywane osobom niepełnosprawnym i osobom o ograniczonej sprawności ruchowej mają być udostępniane w przystępnym formacie.

Opóźnienia i odwołania

W przypadku opóźnienia, które skutkuje przybyciem do miejsca przeznaczenia ponad 60 minut po planowanym czasie przyjazdu, pasażerowie mają prawo do:

Jeżeli pasażerowie nie decydują się na zwrot kosztów, lecz na kontynuację podróży, mogą żądać minimalnego odszkodowania w kwocie wynoszącej:

W razie opóźnienia czasu odjazdu lub przyjazdu o ponad 60 minut pasażerowie mają prawo do:

Osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej

Dzięki unijnym przepisom regulującym prawa pasażerów w ruchu kolejowym osoby niepełnosprawne i osoby o ograniczonej sprawności ruchowej mogą podróżować koleją w sposób porównywalny z innymi obywatelami. W rozporządzeniu przyznaje się im następujące prawa:

Bezpieczeństwo, skargi i jakość usług

Egzekwowanie przepisów przez państwa UE

Państwa UE ustanawiają niezależny organ lub niezależne organy odpowiedzialne za egzekwowanie przepisów rozporządzenia. Jeżeli pasażerowie uważają, że ich prawa nie są respektowane, mogą złożyć skargę do takich organów.

Ponadto państwa UE ustanawiają skuteczne, proporcjonalne i odstraszające sankcje stosowane w razie naruszenia przepisów rozporządzenia.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 3 grudnia 2009 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

W związku z wybuchem epidemii COVID-19 i wprowadzeniem środków w celu łagodzenia skutków kryzysu Komisja Europejska przyjęła:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. L 315 z 3.12.2007, s. 14–41)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/34/UE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie utworzenia jednolitego europejskiego obszaru kolejowego (wersja przekształcona) (Dz.U. L 343 z 14.12.2012, s. 32–77)

Zob. tekst skonsolidowany.

Komunikat Komisji – Wytyczne interpretacyjne do rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz.U. C 220 z 4.7.2015, s. 1–10)

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady – Zwolnienia przyznane przez państwa członkowskie na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1371/2007 dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (COM(2015) 117 final z 11.3.2015)

Ostatnia aktualizacja: 19.03.2020