Unijne zasady dla prawników stale wykonujących swój zawód za granicą

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 98/5/WE – stałe wykonywanie zawodu prawnika w kraju UE innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa umożliwia prawnikom, którzy zdobyli kwalifikacje zawodowe w jednym kraju UE, stałe wykonywanie zawodu w innym kraju zgodnie z zawodowym tytułem uzyskanym we własnym kraju. Dyrektywa ma zastosowanie do obywateli UE uprawnionych do wykonywania zawodu na mocy zawodowego tytułu prawnika. System ten obejmuje także wszystkich obywateli krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawo do wykonywania zawodu

Dziedziny działalności

Równy status

Wspólne wykonywanie zawodu prawnika

Jeśli dany kraj UE przewiduje możliwość wspólnego wykonywania zawodu prawnika, jeden lub więcej prawników należących do tej samej grupy w kraju pochodzenia może prowadzić działalność w ramach oddziału grupy w kraju przyjmującym.

Przepisy dotyczące wykonywania zawodu i deontologii

Prawnicy stale wykonujący swój zawód w innym kraju UE powinni przestrzegać zasad wykonywania zawodu i deontologii kraju przyjmującego, nawet jeśli nadal podlegają deontologii kraju pochodzenia.

Procedury dyscyplinarne

Prawnicy wykonujący zawód na mocy zawodowego tytułu uzyskanego w kraju pochodzenia podlegają procedurom dyscyplinarnym przyjmującego kraju UE.

KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA WCHODZI W ŻYCIE?

Dnia 14 marca 1998 r. Termin transpozycji przez kraje UE upłynął dnia 14 marca 2000 r.

KONTEKST

Inne unijne instrumenty prawne także mają zastosowanie do zawodu prawnika. Odnoszą się one do:

AKT

Dyrektywa 98/5/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. mająca na celu ułatwienie stałego wykonywania zawodu prawnika w państwie członkowskim innym niż państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 77 z 14.3.1998, s. 36–43)

Kolejne zmiany do dyrektywy 98/5/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 77/249/EWG z dnia 22 marca 1977 r. mająca na celu ułatwienie skutecznego korzystania przez prawników ze swobody świadczenia usług (Dz.U. L 78 z 26.3.1977, s. 17–18). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2015