Europejski Komitet Bankowy

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2004/10/WE ustanawiająca Europejski Komitet Bankowy

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DECYZJI?

Ustanawia Europejski Komitet Bankowy (EKB) — komitet doradczy, który zapewnia wsparcie i doradza Komisji Europejskiej w zakresie polityki odnoszącej się do działalności bankowej w Unii Europejskiej (UE). EKB jest bezpośrednio związany z Komisją i pomaga jej w przyjmowaniu środków wykonawczych do unijnych dyrektyw i rozporządzeń.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rola

Skład

Regulamin wewnętrzny

W 2014 r. EKB zmienił swój regulamin wewnętrzny. Reguluje on następujące kwestie:

EKB zastąpił poprzedni Komitet Doradczy ds. Bankowości.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 13 kwietnia 2005 r. (data wejścia w życie dyrektywy 2005/1/WE, na mocy której m.in. Komitet Doradczy ds. Bankowości został zastąpiony przez EKB).

KONTEKST

Więcej informacji na temat pracy EKB:

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Komisji 2004/10/WE z dnia 5 listopada 2003 r. ustanawiająca Europejski Komitet Bankowy (Dz.U. L 3, 7.1.2004, s. 36–37)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2005/1/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2005 r.zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 85/611/EWG, 91/675/EWG, 92/49/EWG i 93/6/EWG oraz dyrektywy 94/19/WE, 98/78/WE, 2000/12/WE, 2001/34/WE, 2002/83/WE i 2002/87/WE w celu ustanowienia nowej struktury organizacyjnej komitetów w sektorze usług finansowych (Dz.U. L 79, 24.3.2005, s. 9–17)

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2016