Zasady dotyczące udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych do 2016 r.

Dyrektywa ta porusza kwestię zagwarantowania otwarcia rynku, jak również sprawiedliwej równowagi we wdrażaniu systemu udzielania zamówień publicznych w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Dyrektywa ta została zastąpiona przez dyrektywę 2014/25/UE, jednak pozostaje ona w mocy do czasu transpozycji dyrektywy przez państwa członkowskie, co ma nastąpić najpóźniej 18 kwietnia 2016 r.

AKT

Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych

STRESZCZENIE

Dyrektywa 2004/17/WE w sprawie sektorów specjalnych obejmujących gospodarkę wodną, energetykę, transport i usługi pocztowe (tzw. sektory specjalne) dotyczy zamówień publicznych ogłaszanych przez podmioty zamawiające w omawianych sektorach na:

Nie dotyczy ona jednak koncesji na roboty budowlane i usługi, które reguluje dyrektywa 2014/23/UE.

Podmioty zamawiające

Dyrektywa sektorowa ma zastosowanie do:

Załączniki do dyrektywy zawierają niewyczerpane listy podmiotów zamawiających.

Rodzaje działalności będące przedmiotem dyrektywy

Dyrektywa dotyczy zwłaszcza dostarczania lub obsługi stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w następujących sektorach:

Ma ona również zastosowanie do:

Trzeba zaznaczyć, że zamówienia udzielane w omawianych sektorach nie stanowią już przedmiotu dyrektywy, o ile istnieje efektywna konkurencja zatwierdzona na mocydecyzji Komisji w sprawie efektywnej konkurencji w państwie członkowskim dla danego sektora.

Korekta progów co dwa lata

Dyrektywa ma zastosowanie do zamówień publicznych o szacunkowej wartości (z wyłączeniem VAT) równej lub przewyższającej następujące progi:

Kryteria udzielania zamówień

Kryteria, na których opierają się podmioty zamawiające, to:

Obowiązek publikacji i przejrzystości

Obowiązek ten jest ukierunkowany zwłaszcza na publikację ogłoszeń informacyjnych zgodnie ze standardowymi formularzami Komisji dostępnymi na stronie systemu informacyjnego europejskich zamówień publicznych (SIMAP). Istnieje kilka rodzajów formularzy:

W przypadku każdego zamówienia podmiot zamawiający musi być również w stanie uzasadnić swoje decyzje i musi przechowywać wszystkie stosowne informacje przez co najmniej cztery lata. Kiedy to tylko możliwe, informuje on:

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne określają wymagane cechy materiału, dostawy lub usługi w celu zapewnienia ich zgodności z celem, do którego zostały przeznaczone. Są one zawarte w dokumentacji zamówienia (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja lub dokumenty dodatkowe) i nie mogą tworzyć nieuzasadnionych przeszkód dla konkurencji.

Warunki uczestnictwa

Europejskie przepisy dotyczące zamówień publicznych przewidują warunki, które mogą być wymagane w związku z udziałem w zamówieniach publicznych. Warunki te mają na celu sprawdzenie zdolności przedsiębiorców do udziału w przetargu na podstawie kryteriów odnoszących się do możliwości ekonomicznych i finansowych oraz możliwości zawodowych i technicznych.

Warunki uczestnictwa mają także na celu skuteczne zwalczanie oszustw i korupcji. Z udziału w przetargach przez podmiot zamawiający systematycznie wykluczani są wszyscy wykonawcy, którzy zostali skazani za udział w organizacji przestępczej lub za korupcję, oszustwo czy pranie pieniędzy.

Z udziału w zamówieniu publicznym można wykluczyć wykonawcę, który:

Procedury udzielania zamówień publicznych

Istnieją różne procedury udzielania zamówień publicznych:

Podmioty zamawiające mogą udzielić zamówienia bez uprzedniego zaproszenia do ubiegania się ozamówienie w określonych przypadkach wymienionych w dyrektywie.

Konkursy w sektorze usług

Dyrektywa ma zastosowanie do konkursów w ramach udzielania zamówień na usługi o wartości ponad 414 tys. euro.

Podmiot zamawiający publikuje ogłoszenie o konkursie zredagowane zgodnie z zasadami procedur udzielenia zamówienia i zapoznaje się z zawartością projektów dopiero po upływie terminu planowanej prezentacji.

Kryteria przyznawania są jasne i niedyskryminacyjne oraz zapewniają rzeczywistą konkurencję. Sąd konkursowy składa się wyłącznie z niezależnych osób o odpowiednich kwalifikacjach technicznych.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2004/17/WE

30.4.2004

31.1.2006

Dz.U. L 134 z 30.4.2004

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2005/51/WE

21.10.2005

31.1.2006

Dz.U. L 257 z 1.10.2005

Rozporządzenie (WE) nr 2083/2005

1.1.2006

-

Dz.U. L 333 z 20.12.2005

Rozporządzenie (WE) nr 1422/2007

1.1.2008

-

Dz.U. L 317 z 5.12.2007

Dyrektywa 2009/81/WE

21.8.2009

21.8.2011

Dz.U. L 216 z 20.8.2009

Rozporządzenie (WE) nr 1177/2009

1.1.2010

-

Dz.U. L 314 z 1.12.2009

Rozporządzenie (UE) nr 1251/2011

1.1.2012

-

Dz.U. L 319 z 2.12.2011

Rozporządzenie (UE) nr 1336/2013

1.1.2014

-

Dz.U. L 335 z 14.12.2013

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2004/17/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2014/25/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylająca dyrektywę 2004/17/WE (DZ.U. L 94 z 28.3.2014)

Ostatnia aktualizacja: 02.06.2014