Wspólny Słownik Zamówień

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień UE

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 340, 16.12.2002, s. 1-562)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 2195/2002 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U. L 329, 17.12.2003, s. 1–270). Patrz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 451/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające nową klasyfikację statystyczną produktów według działalności (CPA) i uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3696/93 (Dz.U. L 145, 4.6.2008, s. 65–226). Patrz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.02.2016