Udzielanie zamówień publicznych i koncesji: procedury odwoławcze

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa Rady 89/665/EWG w sprawie stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Dyrektywa wymaga od krajów UE zapewnienia, że przy udzielaniu zamówień publicznych i koncesji, a także w przypadku wstępnych decyzji proceduralnych w tym kontekście, procedury odwoławcze będą stosowane w sposób szybki i skuteczny, w przypadku gdy decyzje o udzieleniu zamówień naruszają przepisy UE dotyczące zamówień publicznych.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie od 3 stycznia 1990 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 21 grudnia 1991 r.

KONTEKST

AKT

Dyrektywa Rady 89/665/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do stosowania procedur odwoławczych w zakresie udzielania zamówień publicznych na dostawy i roboty budowlane (Dz.U. L 395 z 30.12.1989, s. 33–35)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/665/WE zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany (który uwzględnia jedynie późniejsze zmiany i obejmuje dyrektywę 2007/66/WE) ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa Rady 92/13/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. koordynująca przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne odnoszące się do stosowania przepisów wspólnotowych w procedurach zamówień publicznych podmiotów działających w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i telekomunikacji. (Dz.U. L 76 z 23.3.1992, s. 14–20). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 1–64). Zobacz tekst skonsolidowany.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Dz.U. L 94 z 28.3.2014, s. 65–242). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 08.03.2016