Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) – unijne regulacje dotyczące chemikaliów

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 – dotyczące rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i ustanawiające Europejską Agencję Chemikaliów

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

Rozporządzenie REACH (rejestracja, ocena, udzielanie zezwoleń i stosowane ograniczenia w zakresie chemikaliów) stanowi kompleksowe ramy prawne dotyczące wytwarzania i wykorzystywania chemikaliów w Europie. Przenosi on z organów publicznych na przemysł odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa chemikaliów wytwarzanych, sprzedawanych i wykorzystywanych w UE, a także importowanych do UE. Ponadto:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W 2013 r. Komisja Europejska dokonała oceny pierwszych 5 lat obowiązywania rozporządzenia REACH i stwierdziła, że nie ma potrzeby przeprowadzania większych zmian przed 1 czerwca 2018 r., czyli terminem rejestracji określonych substancji.

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 1 czerwca 2007 r.

KONTEKST

Przemysł chemiczny jest jednym z największych sektorów produkcyjnych UE. Odgrywa on kluczową rolę w codziennym życiu ludzi i ma bardzo duże znaczenie dla ogólnej konkurencyjności gospodarki. UE ustanowiła przepisy umożliwiające przemysłowi chemicznemu (a także szerzej rozumianemu przemysłowi wytwórczemu wykorzystującemu chemikalia) rozwój i wprowadzanie innowacji, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo produktów dla ludzi i środowiska.

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 136 z 29.5.2007, s. 3–280)

Kolejne poprawki i zmiany rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 i jego załączników zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 771/2008 z dnia 1 sierpnia 2008 r. ustanawiające zasady organizacji i regulamin Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 206 z 2.8.2008, s. 5–13)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 440/2008 z dnia 30 maja 2008 r. ustalające metody badań zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 142 z 31.5.2008, s. 1–739)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 340/2008 z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie opłat i należności wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Chemikaliów na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (Dz.U. L 107 z 17.4.2008, s. 6–25)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1238/2007 z dnia 23 października 2007 r. ustanawiające zasady organizacji Rady Odwoławczej Europejskiej Agencji Chemikaliów (Dz.U. L 280 z 24.10.2007, s. 10)

Ostatnia aktualizacja: 06.04.2018