Zwalczanie zagrożeń ze strony chemikaliów (konwencja sztokholmska)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

Decyzja 2006/507/WE dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych

JAKIE SĄ CELE KONWENCJI I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

W konwencji na sygnatariuszy nakłada się obowiązek:

Na mocy konwencji ustanawia się:

Po trzech latach od wejścia w życie niniejszej konwencji każdy z sygnatariuszy może wycofać się z konwencji poprzez przekazanie pisemnego zawiadomienia z rocznym wyprzedzeniem.

UE wypełnia swoje zobowiązania wynikające z konwencji, przyjmując:

DATA WEJŚCIA W ŻYCIE

Konwencja weszła w życie w dniu 17 maja 2004 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Trwałe zanieczyszczenia organiczne: substancje chemiczne wchodzące w skład pestycydów oraz wykorzystywane w procesach przemysłowych. Pozostają one aktywne przez wiele lat, rozprzestrzeniają się na dużą skalę, ulegają bioakumulacji* i stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska.
Biokumulacja: zdolność do gromadzenia się w organizmach żywych.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Konwencja sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 3–29)

Decyzja Rady 2006/507/WE z dnia 14 października 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 209 z 31.7.2006, s. 1–2)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 z dnia 20 czerwca 2019 r. dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych (wersja przekształcona) (Dz.U. L 169 z 25.6.2019, s. 45–77)

Kolejne zmiany rozporządzenia (UE) 2019/1021 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie przeglądu i aktualizacji drugiego planu wdrożeniowego Unii Europejskiej zgodnie z art. 8 ust. 4 rozporządzenia nr 850/2004 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (COM(2018) 848 final, 4.1.2019)

Protokół do Konwencji z 1979 roku w sprawie transgranicznego zanieczyszczania powietrza na dalekie odległości dotyczący trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP) (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 37–71)

Decyzja Rady 2004/259/WE z dnia 19 lutego 2004 r. dotycząca zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Protokołu do Konwencji z 1979 r. w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych (Dz.U. L 81 z 19.3.2004, s. 35–36)

Ostatnia aktualizacja: 04.09.2020