Przepisy UE dotyczące dopuszczania do obrotu, przywozu i produkcji weterynaryjnych produktów leczniczych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2001/82/WE – kodeks UE odnoszący się do weterynaryjnych produktów leczniczych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie ustanowiono przepisy UE dotyczące dopuszczania do obrotu, wytwarzania, nadzoru, sprzedaży, dystrybucji i używania w odniesieniu do weterynaryjnych produktów leczniczych*.

Dyrektywa zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2019/6 z dniem 28 stycznia 2022 r.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Uchylenie

Dyrektywa 2001/82/WE zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2019/6 z dniem 28 stycznia 2022 r.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 18 grudnia 2001 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Weterynaryjny produkt leczniczy: jakakolwiek substancja lub połączenie substancji służące do leczenia chorób u zwierząt lub zapobiegania im.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 2001/82/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1–66)

Kolejne zmiany dyrektywy 2001/82/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/6 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie weterynaryjnych produktów leczniczych i uchylające dyrektywę 2001/82/WE (Dz.U. L 4 z 7.1.2019, s. 43-167)

Ostatnia aktualizacja: 07.07.2016