Pojazdy silnikowe dwu- lub trzykołowe: części i właściwości

Unia Europejska aktualizuje prawo dotyczące wydawania homologacji dla pojazdów silnikowych dwu- lub trzykołowych. Do 31 grudnia 2015 r. dotychczasowy system będzie obowiązywał równolegle z nowym systemem wprowadzonym w marcu 2013 r.

AKT

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 97/24/WE z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie niektórych części i właściwości dwu- lub trzykołowych pojazdów silnikowych [Zob. akty zmieniające].

STRESZCZENIE

Pojazdy objęte dyrektywą podzielono na:

motorowery: pojazdy dwu- lub trzykołowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 i maksymalnej prędkości konstrukcyjnej nieprzekraczającej 45 km/h,

motocykle: pojazdy dwukołowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 i maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 45 km/h,

pojazdy trójkołowe: pojazdy trójkołowe wyposażone w silnik o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 i maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 45 km/h,

pojazdy czterokołowe: pojazdy, których ciężar własny nie przekracza 350 kg, maksymalna prędkość konstrukcyjna nie przekracza 45 km/h, pojemność skokowa nie przekracza 50 cm3, lub których moc silnika nie przekracza 4kW.

System wprowadza procedurę przyznawania homologacji typu części zgodnie z dyrektywą 2002/24/WE, dla:

opon,

świateł i świetlnych urządzeń sygnalizacyjnych,

wystających elementów zewnętrznych,

lusterek wstecznych,

środków zapobiegających zanieczyszczeniu powietrza,

zbiorników paliwa,

czynności zapobiegających nieuprawnionym modyfikacjom,

kompatybilności elektromagnetycznej (systemów elektrycznych/elektronicznych pracujących w środowisku elektromagnetycznym bez wywoływania w tym środowisku niedopuszczalnych zakłóceń),

dopuszczalnego poziomu hałasu oraz układu wydechowego spalin (pojazdy muszą spełniać przepisy dotyczące hałasu i emisji spalin),

urządzeń służących do sprzęgania oraz zamocowań (np. wsporniki holownicze dla przyczep),

mocowania pasów bezpieczeństwa oraz pasów bezpieczeństwa,

szyb, wycieraczek szyb przednich, spryskiwaczy szyb i urządzeń odmrażających i odmgławiających.

Ustanowiono równoważność pomiędzy niektórymi wymogami dyrektywy (opony, światła i świetlne urządzenia sygnalizacyjne, lusterka wsteczne i pasy bezpieczeństwa) a niektórymi przepisami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (EKG ONZ).

Organy w państwach UE wydające homologacje typu części akceptują w ten sposób homologacje typu części wydane zgodnie z powyższymi przepisami EKG ONZ.

Z dniem 31.12.2015 r. rozporządzenie (UE) nr 168/2013 uchyla dyrektywy 97/24/WE i 2002/24/WE.

KONTEKST

Rozporządzenie (UE) nr 168/2013 weszło w życie 22 marca 2013 r. Jeśli producent złoży stosowną prośbę, władze państw UE nie mogą odmówić udzielenia homologacji typu lub udzielenia krajowej homologacji typu dla nowego typu pojazdu, o ile taki pojazd spełnia wymogi powyższego rozporządzenia. Władze państw UE nie mogą także zakazać rejestracji, wprowadzenia na rynek lub do eksploatacji nowego pojazdu, który spełnia odpowiednie wymagania. Rozporządzeniu (UE) nr 168/2013 towarzyszą cztery akty delegowane i akty wykonawcze, w których określono procedury badań i specyfikacje techniczne.

ODNIESIENIA

Akt

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 97/24/WE

18.8.1997

17.12.1998

Dz.U. L 226 z 18.8.1997, s. 1-454

Akt(-y) zmieniający(-e)

Wejście w życie

Termin transpozycji przez państwa członkowskie

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Dyrektywa 2002/51/WE

20.9.2002

31.3.2003

Dz.U. L 252 z 20.9.2002, s. 20-32

Dyrektywa 2003/77/WE

10.9.2003

3.9.2004

Dz.U. L 211 z 21.8.2003, s. 24-48

Dyrektywa 2005/30/WE

17.5.2005

17.5.2006

Dz.U. L 106 z 27.4.2005, s. 17-31

Dyrektywa 2006/27/WE

28.3.2006

31.12.2006

Dz.U. L 66 z 8.3.2006, s. 7-15

Dyrektywa 2006/72/WE

8.9.2006

30.6.2007

Dz.U. L 227 z 19.8.2006, s. 43-45

Dyrektywa 2013/60/UE

11.12.2013

30.6.2014

Dz.U. L 329 z 10.12.2013, s. 15-38

AKTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2002/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 marca 2002 r. w sprawie homologacji typu dwu- lub trzykołowych pojazdów mechanicznych i uchylająca dyrektywę Rady 92/61/EWG (Dziennik Urzędowy L 124 z 9.5.2002, s. 1-44).

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 168/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów dwu- lub trzykołowych oraz czterokołowców (Dziennik Urzędowy L 60 z 2.3.2013, s. 52-128).

Ostatnia aktualizacja: 23.07.2015