Opakowania i odpady opakowaniowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

Dyrektywa (UE) 2018/852 zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie 94/62/WE ustanowiono obowiązujące w UE przepisy dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dyrektywa (UE) 2018/852 zmienia dyrektywę 94/62/WE i wprowadza zaktualizowane środki mające na celu:

Dyrektywa 94/62/WE ma się przyczyniać do:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Zmienioną dyrektywę stosuje się do wszystkich opakowań wprowadzanych do obrotu w UE i wszystkich odpadów opakowaniowych używanych lub powstających na poziomie przemysłowym, handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na jakimkolwiek innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca.

Środki

Państwa UE podejmują środki, takie jak programy krajowe, zachęty w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta i inne instrumenty ekonomiczne, aby zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych i zminimalizować wpływ opakowań na środowisko.

Państwa UE mają zachęcać do zwiększenia udziału opakowań wielokrotnego użytku* wprowadzanych do obrotu oraz systemów ponownego użycia opakowań, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywnościowego. Środki w tym zakresie obejmują:

Państwa UE podejmują także niezbędne środki w celu osiągnięcia określonych wielkości docelowych recyklingu. Są one różne w zależności od danego materiału opakowaniowego, a przy ich ustalaniu stosuje się nowe metody obliczeniowe.

Wielkości docelowe

Do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65% (wagowo) wszystkich opakowań musi być poddawanych recyklingowi. Wielkości docelowe dla każdego rodzaju surowca są następujące:

Do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 70% wszystkich opakowań musi być poddawanych recyklingowi. Odpowiednie wielkości docelowe wynoszą:

Wymogi zasadnicze

Państwa UE zapewniają, że opakowania wprowadzane do obrotu spełniają wymogi zasadnicze określone w załączniku II do dyrektywy:

Opakowania ulegające biodegradacji: oksydegradowalne* opakowania z tworzyw sztucznych nie są uważane za opakowania ulegające biodegradacji.

Komisja Europejska bada obecnie możliwość wzmocnienia wymogów zasadniczych w celu poprawy projektowania z myślą o ponownym użyciu i promowania wysokiej jakości recyklingu, a także wzmocnienia egzekwowania tych wymogów.

Systemy odzysku opakowań

Państwa UE zapewniają, że ustanowiono systemy w celu zwrotu lub zbierania używanych opakowań lub odpadów opakowaniowych, a także w celu ponownego użytku lub odzysku, w tym recyklingu zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Odpowiedzialność producenta

Państwa UE zapewniają, aby do 2025 r. ustanowiono systemy odpowiedzialności producenta* w odniesieniu do wszystkich opakowań. W ramach systemu odpowiedzialności producenta przewiduje się zwrot lub zbieranie używanych opakowań lub odpadów opakowaniowych i zastosowanie w odniesieniu do nich najbardziej odpowiedniej metody gospodarowania odpadami, a także ponowne użycie lub recykling zebranych opakowań i odpadów opakowaniowych. Systemy te będą musiały być zgodne z pewnymi wymogami minimalnymi ustanowionymi w dyrektywie ramowej w sprawie odpadów (2008/98/WE). Systemy te mają pomóc zachęcać do stosowania opakowań projektowanych, wytwarzanych i wprowadzanych na rynek w sposób umożliwiający ich ponowne użycie lub odzysk, które to opakowania charakteryzują się przy tym minimalnym wpływem na środowisko.

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa 94/62/WE ma zastosowanie od dnia 31 grudnia 1994 r., przy czym do porządku krajowego państw UE miała zostać włączona do dnia 30 czerwca 1996 r.

Dyrektywa (UE) 2018/852 ma zastosowanie od dnia 4 lipca 2018 r., przy czym do porządku krajowego państw UE ma zostać włączona do dnia 5 lipca 2020 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Gospodarka o obiegu zamkniętym: gospodarka minimalizująca użycie zasobów, ilości odpadów, wielkości emisji oraz straty energii. Można ją urzeczywistnić dzięki trwałym projektom, działaniom konserwacyjnym, naprawom, ponownemu wykorzystywaniu i recyklingowi. Jej przeciwieństwem jest gospodarka linearna, która zakłada pozyskanie zasobów, ich wykorzystanie, a następnie wyrzucenie.
Opakowanie wielokrotnego użytku: opakowanie przeznaczone, zaprojektowane i wprowadzone do obrotu z myślą o osiągnięciu w ramach jednego cyklu życia wielokrotnej rotacji przez powtórne napełnienie lub powtórne użycie w tym samym celu, do którego było pierwotnie przeznaczone.
Oksydegradowalne: opakowania oksydegradowalne to opakowania z tworzyw sztucznych zawierające dodatki, które powodują rozpadanie się tworzywa sztucznego na mikrocząsteczki. Mogą się one przyczyniać do obecności mikrodrobin plastiku w środowisku.
System odpowiedzialności producenta: system ustanawiany przez producenta w celu zapewnienia, że częściowo ponosi on odpowiedzialność za ograniczenie w pewnym stopniu oddziaływania na środowisko czynności wytwarzania, wprowadzania do obrotu i unieszkodliwiania swoich produktów.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10–23)

Kolejne zmiany dyrektywy 94/62/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 150 z 14.6.2018, s. 141–154)

DOKUMENT POWIĄZANY

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 06.11.2018