Opakowania i odpady opakowaniowe

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

W dyrektywie 94/62/WE ustanowiono obowiązujące w UE przepisy dotyczące gospodarowania opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

Dyrektywa 94/62/WE ma na celu:

Dyrektywa (UE) 2018/852 stanowi ostatni środek zmieniający dyrektywę 94/62/WE i wprowadza zaktualizowane środki mające na celu:

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Dyrektywę stosuje się do wszystkich opakowań wprowadzanych do obrotu w UE i wszystkich odpadów opakowaniowych używanych lub powstających na poziomie przemysłowym, handlowym, w biurach, sklepach, placówkach usługowych, gospodarstwach domowych lub na jakimkolwiek innym poziomie, niezależnie od zastosowanego surowca.

Środki

Zgodnie ze zmienioną dyrektywą państwa UE podejmują środki, takie jak programy krajowe, zachęty w ramach systemów rozszerzonej odpowiedzialności producenta i inne instrumenty ekonomiczne, aby zapobiegać powstawaniu odpadów opakowaniowych i zminimalizować wpływ opakowań na środowisko.

Państwa UE mają zachęcać do zwiększenia udziału opakowań wielokrotnego użytku* wprowadzanych do obrotu oraz systemów ponownego użycia opakowań w sposób przyjazny dla środowiska, bez uszczerbku dla bezpieczeństwa żywnościowego lub bezpieczeństwa konsumentów. Mogą one obejmować:

Państwa UE podejmują także niezbędne środki w celu osiągnięcia wielkości docelowych recyklingu. Są one różne w zależności od danego materiału opakowaniowego. W tym celu stosują one nowe zasady obliczania w odniesieniu do składania sprawozdań dotyczących nowych wielkości docelowych, które mają zostać osiągnięte do roku 2025 i 2030.

Wielkości docelowe

Do dnia 31 grudnia 2025 r. co najmniej 65% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych musi być poddawanych recyklingowi. Wielkości docelowe dla poszczególnych rodzajów surowca są następujące:

Do dnia 31 grudnia 2030 r. co najmniej 70% wagowo wszystkich odpadów opakowaniowych musi być poddawanych recyklingowi. W tym zakresie wielkości docelowe są następujące:

Wymogi zasadnicze

Państwa UE zapewniają, że opakowania wprowadzane do obrotu spełniają wymogi zasadnicze określone w załączniku II do dyrektywy:

W zmienionej dyrektywie wyjaśniono różnicę między opakowaniami podlegającymi odzyskowi przez kompostowanie i odpadami opakowaniowymi ulegającymi biodegradacji, a także wskazano, że oksydegradowalnych opakowań z tworzyw sztucznych (opakowań z tworzyw sztucznych zawierających dodatki powodujące ich rozpad na mikroskopijne cząsteczki, które przyczyniają się do obecności mikrodrobin plastiku w środowisku) nie uważa się za opakowania ulegające biodegradacji.

Komisja Europejska bada obecnie możliwość wzmocnienia wymogów zasadniczych w celu poprawy projektowania z myślą o ponownym użyciu i promowania wysokiej jakości recyklingu, a także wzmocnienia egzekwowania tych wymogów.

Systemy odzysku opakowań

Państwa UE zapewniają, że ustanowiono systemy w celu zwrotu lub zbierania używanych opakowań lub odpadów opakowaniowych, a także w celu ponownego użytku lub odzysku, w tym recyklingu zebranych opakowań lub odpadów opakowaniowych.

Odpowiedzialność producenta

Systemy informacyjne i sprawozdawczość

OD KIEDY DYREKTYWY MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Gospodarka o obiegu zamkniętym: gospodarka minimalizująca użycie zasobów, ilości odpadów, wielkości emisji oraz straty energii. Można ją urzeczywistnić dzięki trwałym projektom, działaniom konserwacyjnym, naprawom, ponownemu wykorzystywaniu i recyklingowi. Jej przeciwieństwem jest gospodarka linearna, która zakłada pozyskanie zasobów, ich wykorzystanie, a następnie wyrzucenie.
Opakowanie wielokrotnego użytku: opakowanie przeznaczone, zaprojektowane i wprowadzone do obrotu z myślą o osiągnięciu w ramach jednego cyklu życia wielokrotnej rotacji przez powtórne napełnienie lub powtórne użycie w tym samym celu, do którego było pierwotnie przeznaczone.
Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta: systemy ustanowione w celu zapewnienia, aby producenci ponosili odpowiedzialność finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu życia produktu, gdy staje się on odpadem. Dzięki zróżnicowaniu opłat wnoszonych przez producentów za wprowadzanie opakowań do obrotu systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta pozwalają producentom i państwom UE na zachęcanie do projektowania produktów i ich składników w taki sposób, aby były one bardziej przyjazne dla środowiska.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10–23)

Kolejne zmiany dyrektywy 94/62/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3–30)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiająca formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz.U. L 86 z 5.4.2005, s. 6–12)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 15.06.2020