Genetycznie zmodyfikowana żywność i pasza

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Określa zasady dotyczące zatwierdzania i nadzorowania zmodyfikowanych genetycznie organizmów (GMO) oraz etykietowania genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy.

Ma na celu ochronę:

życia i zdrowia ludzkiego,

zdrowia i dobrego stanu zwierząt,

środowiska i interesów konsumenta.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie ma zastosowanie do:

genetycznie zmodyfikowanych organizmów stosowanych w żywności lub w paszy,

żywności lub pasz zawierających genetycznie zmodyfikowane organizmy,

żywności lub pasz wytworzonych ze składników wytworzonych przy użyciu genetycznie zmodyfikowanych organizmów lub zawierających takie składniki.

Wniosek o udzielenie zezwolenia

1.

Producenci składają jeden wniosek obejmujący wszystkie zastosowania: żywność, paszę i uprawy.

2.

W ciągu dwóch tygodni właściwy organ w danym kraju UE poświadcza otrzymanie wniosku i informuje Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

3.

EFSA ma sześć miesięcy na ocenę wniosku.

Zarządzanie ryzykiem

Komisja Europejska odpowiada za zarządzanie ryzykiem.

Na podstawie oceny EFSA Komisja przygotowuje zalecenie w sprawie zatwierdzenia lub odrzucenia wniosku.

Jeżeli Komitet zatwierdzi wniosek, Komisja go przyjmuje. W przeciwnym razie Rada poddaje ocenie projekt decyzji i decyduje, czy Komisja powinna go przyjąć.

Etykietowanie

Żywność i pasze zawierające genetycznie modyfikowane organizmy powinny być wyraźnie oznakowane.

Jeżeli żywność lub pasza zawierają mniej niż 0,9% genetycznie zmodyfikowanych organizmów, nie muszą być oznakowane – pod warunkiem że występowanie genetycznie zmodyfikowanego organizmu jest nieuniknione technicznie.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIE

* Genetycznie zmodyfikowany organizm: organizm, którego materiał genetyczny został zmieniony przy wykorzystaniu metod inżynierii genetycznej w celu włączenia do niego genów, których normalnie nie zawiera.

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy (Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1–23)

Kolejne zmiany do rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zostały włączone do tekstu pierwotnego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 503/2013 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wniosków o zatwierdzenie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1829/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniające rozporządzenia (WE) nr 641/2004 i (WE) nr 1981/2006 (Dz.U. L 157 z 8.6.2013, s. 1–48)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/412 z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany dyrektywy 2001/18/WE w zakresie umożliwienia państwom członkowskim ograniczenia lub zakazu uprawy organizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) na swoim terytorium (Dz.U. L 68 z 13.3.2015, s. 1–8)

Ostatnia aktualizacja: 24.11.2015