Nowa żywność i składniki żywności

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 258/97 dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Nowa żywność czy składniki, których dotyczy to rozporządzenie, to środki, które nie są jeszcze regularnie stosowane w przemyśle żywieniowym dla ludzi.

Nowa żywność i składniki żywności

Rozporządzenie ma zastosowanie do żywności i składników żywności następujących kategorii:

Rozporządzenie nie ma zastosowania do suplementów żywnościowych, do aromatów spożywczych, do rozpuszczalników ekstrakcyjnych ani do enzymów spożywczych. Organizmy genetycznie zmodyfikowane (GMO) nie podlegają temu rozporządzeniu, ale rozporządzeniu (WE) nr 1823/2003.

Skądinąd żywność czy składniki żywności, które podlegają niniejszemu rozporządzeniu, nie mogą:

Procedura ewaluacyjna

Żywność i składniki żywności, których dotyczy niniejsze rozporządzenie, są, przed wprowadzeniem do obrotu, przedmiotem unijnej procedury ewaluacyjnej.

Zgodnie z tą procedurą odpowiednia instytucja w danym kraju UE, do której zwrócono się z odpowiednim wnioskiem, musi przeprowadzić ocenę wstępną i stwierdzić ewentualnie konieczność przeprowadzenia dodatkowej oceny. Jeśli Komisja Europejska lub pozostałe kraje UE nie zgłoszą sprzeciwu, oraz jeśli nie jest konieczne przeprowadzenie dodatkowej oceny, kraj UE informuje wnioskodawcę, iż może on wprowadzać produkt do obrotu. W przeciwnym wypadku konieczne jest wydanie zezwolenia. To zezwolenie zostaje przyjęte zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi przez Komisję w ramach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Decyzja określa zakres zezwolenia i (jeśli jest to konieczne) szczegółowo wyjaśnia warunki używania, nazwę, specyfikacje oraz wymogi w zakresie etykietowania danej żywności czy składnika żywności.

Wszystkie decyzje czy postanowienia dotyczące nowej żywności bądź składnika żywności, które mogą mieć wpływ na zdrowie publiczne, muszą być przedmiotem konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności.

Etykietowanie

Rozporządzenie ustala wymagania dotyczące etykietowania nowej żywności tudzież składników, które dołączają do ogólnych wymogów europejskich w zakresie etykietowania środków spożywczych.

Nie naruszając ogólnych wymogów prawodawstwa UE dotyczącego etykietowania środków spożywczych, etykiety nowej żywności czy składników żywności muszą informować o:

Procedura zawieszenia

Kraj UE ma prawo na swoim terytorium zawiesić lub czasowo zabronić sprzedaży i używania nowej żywności lub składnika żywności, jeśli uzna, że jego używanie niesie ze sobą zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i dla środowiska naturalnego. Informuje ono o tym Komisję, która, zgodnie z procedurą zezwolenia wprowadzenia do obrotu, podejmuje odpowiednie kroki.

Uchylenie

Rozporządzenie (UE) 2015/2283 uchyla rozporządzenie (WE) nr 258/97 od 1 stycznia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 14 maja 1997 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Komisji poświęconej nowej żywności

AKT

Rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1997 r. dotyczące nowej żywności i nowych składników żywności (Dz.U. L 43, 14.2.1997, s. 1–6).

Kolejne zmiany wprowadzone do rozporządzenia (WE) nr 258/97 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (OJ L 327, 11.12.2015, s. 1–22)

Ostatnia aktualizacja: 18.04.2016