Bezpieczne suplementy żywnościowe w UE

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2002/46/WE — suplementy żywnościowe

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

Niniejsza dyrektywa harmonizuje przepisy dotyczące suplementów żywnościowych* w celu ochrony konsumentów przed potencjalnym ryzykiem i w celu zapewnienia, by konsumenci nie otrzymywali informacji wprowadzających w błąd.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Ponadto:

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza dyrektywa weszła w życie 12 lipca 2002 r. Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do 31 lipca 2003 r.

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

* Suplementy żywnościowe: skoncentrowane źródła substancji odżywczych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub fizjologiczny, uzupełniające normalną dietę. Mogą być oferowane w formie kapsułek, pastylek, tabletek i saszetek lub butelek.

AKT

Dyrektywa 2002/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do suplementów żywnościowych (Dz.U. L 183 z 12.7.2002, s. 51–57)

Kolejne zmiany i poprawki do dyrektywy 2002/46/WE zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE, dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE) nr 953/2009 (Dz.U. L 181 z 29.6.2013, s. 35–56)

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 9–25). Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie (WE) nr 1925/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dodawania do żywności witamin i składników mineralnych oraz niektórych innych substancji (Dz.U. L 404 z 30.12.2006, s. 26–38). Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 03.02.2016