Bezpieczeństwo żywności – bezpieczne materiały do kontaktu z żywnością

 

STRESZCZENIE:

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Ma zastosowanie od 3 grudnia 2004 r., z wyjątkiem środków umożliwiających identyfikację, które obowiązują od 27 października 2006.

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) Nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.U. L 338, z 13.11.2004, s. 4–17).

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) Nr 1935/2004 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2022