Środki ochrony indywidualnej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 89/686/EWG — wyposażenie ochrony osobistej

JAKI JEST CEL NINIEJSZEJ DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Definicje i zakres

ŚOI oznacza każde urządzenie lub przyrząd:

Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do:

Podstawowe wymagania

Zharmonizowane normy

Ocena zgodności i jednostki notyfikowane

Deklaracja zgodności i oznakowanie CE

Kraje UE nie mogą zakazywać, ograniczać ani utrudniać wprowadzania na rynek lub do użytkowania ŚOI wyposażonych w oznakowanie CE, dla których:

ŚOI opatrywane są oznakowaniem zgodności CE przez producenta lub jego przedstawiciela z siedzibą w UE.

Uchylenie

Dyrektywa 89/686/EWG zostanie uchylona i zastąpiona rozporządzeniem (UE) 2016/425 ze skutkiem od 21 kwietnia 2018 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Kraje UE miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 31 grudnia 1991 r. Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 1 lipca 1992 r.

KONTEKST

Niniejszą dyrektywę uzupełniają dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników, w szczególności dyrektywa 89/656/EWG w dotycząca stosowania ŚOI przez pracowników w miejscu pracy.

* KLUCZOWE POJĘCIA

Ocena typu: procedura, na podstawie której upoważniona jednostka kontroli stwierdza i zaświadcza, że dany wzór ŚOI spełnia odpowiednie wymagania niniejszej dyrektywy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady nr 89/686/EWG z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do wyposażenia ochrony osobistej (Dz.U. L 399 z 30.12.1989, s. 18–38)

Kolejne zmiany do dyrektywy 89/686/EWG zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma charakter wyłącznie informacyjny.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie (UE) 2016/425 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.U. L 81 z 31.3.2016, s. 51–98)

Ostatnia aktualizacja: 20.09.2016