Przepływ dokumentów sądowych i pozasądowych między krajami UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych

JAKI JEST CEL NINIEJSZEGO ROZPORZĄDZENIA?

Celem niniejszego rozporządzenia jest wprowadzenie szybkich, bezpiecznych i standardowych procedur dla dokumentów sądowych* i pozasądowych* w sprawach cywilnych i handlowych pomiędzy stronami znajdującymi się w różnych krajach Unii Europejskiej (UE).

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Zakres

Usprawnienie doręczania (przepływu) dokumentów sądowych i pozasądowych

Niniejsze rozporządzenie, które zastępuje rozporządzenie (WE) nr 1348/2000, wprowadza:

Zapewnienie przekazywania przez jednostki w krajach UE

Przyspieszenie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych

Doręczanie dokumentów zgodnie z prawem przyjmującego kraju UE w terminie 1 miesiąca

Informacja o prawie adresata do odmowy przyjęcia dokumentu

OD KIEDY NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie od 13 listopada 2008 r., z wyjątkiem art. 23 (dotyczącego przekazywania informacji i publikacji określonych informacji), który ma zastosowanie od 13 sierpnia 2008 r.

KONTEKST

Więcej informacji:

* KLUCZOWE POJĘCIA

Dokument sądowy: dokument prawny wydany w toku postępowania cywilnego lub handlowego (np. wezwanie, nakaz, wyrok) dostarczany jednej ze stron.

Dokument pozasądowy: dokument prawny, który jest dostarczany, ale znajduje się poza aktami sprawy (np. faktura lub nakaz eksmisji).

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych (doręczanie dokumentów) oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (Dz.U. L 324 z 10.12.2007, s. 79–120)

Kolejne zmiany do rozporządzenia Rady (WE) nr 1393/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejsza wersja skonsolidowana ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2016