Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń – przepisy dotyczące transgranicznych sporów prawnych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Rozporządzenie:

Zgodnie z zasadami postępowania:

Opłaty sądowe:

Koszty ponosi strona przegrywająca sprawę. Nie są one zasądzane na rzecz strony wygrywającej, jeśli były zbędne lub nieproporcjonalne do wartości przedmiotu sporu.

Możliwe jest złożenie środka odwoławczego od orzeczenia, jeżeli przewiduje to prawo proceduralne stosowane przez sąd.

Wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia:

Orzeczenia:

Egzekucja orzeczeń podlega prawu państwa wykonania.

Państwa UE:

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

KONTEKST

KLUCZOWE POJĘCIA

Sprawa transgraniczna: sprawa, w której przynajmniej jedna ze stron ma miejsce zamieszkania lub pobytu w państwie UE innym niż państwo sądu lub trybunału rozpatrującego sprawę.

GŁÓWNY DOKUMENT

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (Dz.U. L 199 z 31.7.2007, s. 1–22)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 861/2007 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

DOKUMENT POWIĄZANY

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (Dz.U. L 399 z 30.12.2006, s. 1–32)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Ostatnia aktualizacja: 05.05.2020