Postanowienia sądowe zabezpieczające mienie pochodzące z działalności przestępczej i środki dowodowe – uznawanie za granicą

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja ramowa 2003/577/WSiSW – wykonanie postanowień o zabezpieczeniu za granicą

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI RAMOWEJ?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Na czym polega postanowienie o zabezpieczeniu?

Jest to tymczasowe postanowienie wydane przez organ sądowy, mające zapobiec ukrywaniu, zbywaniu lub wykorzystywaniu przez przestępców mienia, dokumentów lub danych w ramach działalności przestępczej.

Niniejsza decyzja ma zastosowanie do postanowień o zabezpieczeniu wydanych w celu:

Przestępstwa

Szereg poważnych przestępstw nie wymaga weryfikacji pod kątem podwójnej przestępczości, tj. przestępstw karalnych zarówno w kraju UE wydającym postanowienie (kraj wydający), jak i w kraju je wykonującym (kraj wykonujący). Przestępstwo takie musi jednak być zagrożone w kraju wydającym karą więzienia o górnej granicy ustawowego zagrożenia co najmniej trzech lat. Do tego typu przestępstw zalicza się:

Uznanie i wykonanie

W celu przekazania wniosku o wykonanie postanowienia przez organ sądowy kraju wykonującego, organ sądowy kraju wydającego wysyła do tego pierwszego zaświadczenie. Kraj wykonujący musi:

Nieuznanie lub niewykonanie

Kraj wykonujący może odmówić uznania lub wykonania postanowienia, gdy:

Odroczenie wykonania

Wykonanie postanowienia może zostać odroczone, jeżeli:

Zainteresowane strony

Kraje UE muszą zapewnić, aby każda zainteresowana strona, której dotyczy postanowienie o zabezpieczeniu, w tym każda osoba trzecia działająca w dobrej wierze, miała dostęp do środków odwoławczych, w celu ochrony ich uzasadnionych interesów, bez skutku zawieszającego w stosunku do postanowienia o zabezpieczeniu.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Niniejsza decyzja weszła w życie 2 sierpnia 2003 r. Kraje UE miały obowiązek jej wdrożenia do prawa krajowego do 2 sierpnia 2005 r.

KONTEKST

Konfiskata i zabezpieczenie mienia

AKT

Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz.U. L 196 z 2.8.2003, s. 45–55)

Sprostowanie do decyzji ramowej Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (Dz.U. L 196 z 2.8.2003) (Dz.U L 374 z 27.12.2006, s. 20)

AKTY POWIĄZANE

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty (Dz.U L 328 z 24.11.2006, s. 59–78)

Sprawozdanie Komisji na podstawie art. 14 decyzji ramowej Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych (COM(2008) 885 wersjaostateczna z 22.12.2008)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.U. L 130 z 1.5.2014, s. 1–36)

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2016