Ochrona euro przed fałszowaniem – Europol

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja 2005/511/WSiSW wyznaczająca Europol jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Na mocy niniejszej decyzji Europol został wyznaczony jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro, aby skutecznie wdrażać Konwencję międzynarodową o zwalczaniu fałszowania pieniędzy podpisaną w 1929 r. w Genewie (Konwencja genewska) i aby zacieśnić współpracę między krajami Unii Europejskiej (UE), a także między krajami UE, Europolem i krajami spoza UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

UE działa na rzecz poprawy partnerstwa między krajami UE oraz między krajami UE i Europolem z myślą o ochronie waluty euro przed fałszowaniem na skalę międzynarodową. Kraje spoza UE potrzebują centralnego punktu informacji o sfałszowanych euro. Wszystkie takie informacje powinny być do celów prowadzenia analiz gromadzone w Europolu, który zgodnie z Konwencją genewską działa jako biuro centralne ds. zwalczania fałszowania euro.

Funkcja Europolu

Skuteczne stosowanie Konwencji genewskiej z 1929 r.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

Ma ona zastosowanie od 16 lipca 2005 r.

GŁÓWNY DOKUMENT

Decyzja Rady 2005/511/WSiSW z dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem poprzez wyznaczenie Europolu jako biura centralnego ds. zwalczania fałszowania euro (Dz.U. L 185 z 16.7.2005, s. 35–36)

Ostatnia aktualizacja: 23.03.2017