Niebieska karta UE — wjazd i pobyt wysoko wykwalifikowanych pracowników

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Dyrektywa 2009/50/WE — Warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji

JAKIE SĄ CELE DYREKTYWY?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Przegląd i wniosek

OD KIEDY DYREKTYWA MA ZASTOSOWANIE?

Dyrektywa ma zastosowanie od dnia 19 czerwca 2009 r. Państwa członkowskie miały obowiązek wdrożenia jej przepisów do prawa krajowego do dnia 19 czerwca 2011 r.

KONTEKST

Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej poświęconej „legalnej migracji i integracji”.

KLUCZOWE POJĘCIA

Wysoko wykwalifikowany pracownik: osoba wykonująca odpłatną pracę i posiadająca szczególny zestaw umiejętności potwierdzony wyższymi kwalifikacjami zawodowymi.
Niebieska karta UE: zezwolenie na pracę i pobyt opatrzone napisem „Niebieska Karta UE”, uprawniające posiadacza do pobytu i pracy na terytorium kraju UE, który ją wystawił.

GŁÓWNY DOKUMENT

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, s. 17–29)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz.U. L 158 z 30.4.2004, s. 77–123)

Kolejne zmiany dyrektywy 2004/38/WE uwzględniono w tekście pierwotnym. Wersja skonsolidowana ma wyłącznie wartość dokumentacyjną.

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 60–95)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (Dz.U. L 132 z 21.5.2016, s. 21–57)

Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący wdrożenia dyrektywy 2009/50/WE w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji („Niebieska karta UE”) (COM(2014) 287 final z 22.5.2014)

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Dokument roboczy służb Komisji – Ocena skutków — towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności i uchylającej dyrektywę 2009/50/WE (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Dokument roboczy służb Komisji – Streszczenie oceny skutków – towarzyszący dokumentowi: Wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich umiejętności (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2017(1) Wielka Brytania występuje z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. staje się państwem trzecim (państwem spoza UE).