Postępowanie prejudycjalne – zalecenia dla sądów krajowych

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Artykuł 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

JAKIE SĄ CELE ZALECEŃ I ART. 267 TFUE?

W zaleceniach wyjaśniono sądom w państwach UE, jakie są cele procedury, zgodnie z którą mogą one – na podstawie art. 267 TFUE – zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z wnioskiem o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. Procedura ta jest wykorzystywana w sprawach dotyczących wykładni lub ważności aktów prawa Unii, oraz:

W zaleceniach szczegółowo określono także zakres procedury oraz formę składania wniosków przez sądy krajowe.

Stanowią one uzupełnienie art. 93–118 regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Znaczenie procedury prejudycjalnej

Procedura ta jest uznawana za użyteczną w razie wystąpienia przed sądem krajowym nowego zagadnienia interpretacyjnego, które ma generalne znaczenie dla jednolitego stosowania prawa Unii, lub w sytuacji, w której istniejące orzecznictwo wydaje się nie dostarczać wyjaśnień koniecznych w świetle nowej sytuacji prawnej.

Struktura zaleceń

Jeden zbiór zaleceń ma zastosowanie do wszystkich wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, natomiast drugi zbiór ma zastosowanie konkretnie do trybu przyspieszonego* i pilnego*.

Kto składa wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym?

Sąd krajowy, przed którym zawisł spór, jest wyłącznie uprawniony zarówno do dokonania oceny co do niezbędności wystąpienia z wnioskiem o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, jak i co do zasadności pytań, które zadaje TSUE.

Sądy występujące z wnioskiem powinny spełniać szereg warunków, w tym m.in.:

Przedmiot i cele

Termin skierowania wniosku i zawieszenie postępowania krajowego

Forma i treść wniosku

Koszty i pomoc prawna

Postępowanie prejudycjalne toczące się przed TSUE jest wolne od opłat. W razie potrzeby sąd odsyłający orzeka o kosztach ponoszonych przez strony.

Rola sekretariatu TSUE

Wnioski składane w trybie przyspieszonym i pilnym

OD KIEDY ZALECENIA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Zastępują one wcześniejsze zalecenia wydane w 2012 r. i mają zastosowanie od dnia 25 listopada 2016 r.

KLUCZOWE POJĘCIA

Tryb przyspieszony: tryb stosowany wówczas, gdy z charakteru sprawy oraz wyjątkowych okoliczności wynika konieczność szybkiego wydania rozstrzygnięcia.
Tryb pilny: tryb mający zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy odesłanie podnosi kwestie dotyczące wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W szczególności w ramach tego trybu ograniczona jest liczba stron upoważnionych do składania uwag na piśmie i możliwe jest, w wyjątkowo pilnych przypadkach, pominięcie etapu pisemnego postępowania przed TSUE.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Zalecenia dla sądów krajowych dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym (Dz.U. C 439 z 25.11.2016, s. 1–8)

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 5 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Artykuł 267 (dawny artykuł 234 TWE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 164)

DOKUMENTY POWIĄZANE

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł III – Postanowienia o instytucjach – Artykuł 19 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 27)

Regulamin postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz.U. L 265 z 29.9.2012, s. 1–42)

Zmiana regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Dz.U. L 173 z 26.6.2013, s. 65)

Ostatnia aktualizacja: 31.10.2017