Naruszenie prawa UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Art. 258, 259 i 260 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE)

JAKIE SĄ CELE ART. 258, 259 I 260 TFUE?

Określają one działania, które należy podjąć w przypadku, gdy Komisja Europejska lub rząd dowolnego kraju UE uzna, że dany kraj UE nie dopełnia obowiązków wynikających z prawa UE.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Niewykonanie obowiązków wynikających z prawa UE może być następstwem:

Postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego

Postępowania prawne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) są:

Postępowanie to przebiega następująco:

GŁÓWNY DOKUMENT

Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Część szósta – Postanowienia instytucjonalne i finansowe – Tytuł I – Postanowienia instytucjonalne – Rozdział 1 – Instytucje – Sekcja 5 – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – Artykuł 258, 259 i 260 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 160–161)

Ostatnia aktualizacja: 12.07.2016