System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II)

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 – utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

Decyzja 2007/533/WSiSW – utworzenie, funkcjonowanie i użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)

JAKIE SĄ CELE ROZPORZĄDZENIA I DECYZJI?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Struktura. SIS II składa się z:

Koszty

Zasady proceduralne

Kategorie wpisów

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 obejmuje swoim zakresem wpisy (i mające do nich zastosowanie warunki) dotyczące obywateli państw trzecich, które to wpisy są dokonywane i przetwarzane w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt ze względu na zagrożenie, jakie tacy obywatele stwarzają dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa narodowego. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności w przypadku, gdy:

Zakresem decyzji 2007/533/WSiSW objęte są wpisy służące wspomaganiu współpracy operacyjnej organów policji i organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, a także stosowne procedury dotyczące ich dokonywania i podejmowania działań na ich podstawie. Wpisy te odnoszą się do:

W decyzji w sposób wyraźny zezwolono na wymianę z Interpolem danych (takich jak numer, kraj wydania i rodzaj dokumentu) na temat skradzionych, przywłaszczonych, utraconych lub unieważnionych paszportów.

Dostęp do danych zawartych w SIS II mają wymienione poniżej podmioty.

Obowiązki

Na każdym państwie należącym do strefy Schengen ciążą wymienione poniżej obowiązki.

Organ zarządzający (eu-LISA) jest odpowiedzialny za:

Ochrona danych

OD KIEDY ROZPORZĄDZENIE I DECYZJA MAJĄ ZASTOSOWANIE?

Rozporządzenie ma zastosowanie od dnia 17 stycznia 2007 r.

Decyzja ma zastosowanie od dnia 28 sierpnia 2007 r.

KONTEKST

Przegląd ram prawnych dotyczących SIS II

W dniu 19 listopada 2018 r. Rada przyjęła trzy rozporządzenia dotyczące użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen, które będą stopniowo zastępowały obecnie obowiązujące rozporządzenie i decyzję. W ten sposób zlikwiduje się potencjalne luki systemu i wprowadzi istotne zmiany w rodzajach wpisów (zobacz streszczenie dotyczące wzmocnionego Systemu Informacyjnego Schengen). Przyczyni się to do skuteczniejszego zwalczania terroryzmu i poważnej przestępczości, a tym samym do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całej UE i lepszego zarządzania migracjami.

W skład nowych ram prawnych wchodzą trzy rozporządzenia:

W nowych rozporządzeniach, które w całości wejdą w życie w grudniu 2021 r., wprowadzono dodatkowe kategorie wpisów, takie jak:

W rozporządzeniach rozszerzono także wykaz przedmiotów, których dotyczyć mogą wpisy, m.in. o fałszywe dokumenty i możliwe do zidentyfikowania przedmioty o dużej wartości oraz sprzęt komputerowy.

Ponadto obligatoryjne staje się zamieszczanie w SIS wpisów o zakazie wjazdu dla obywateli państw trzecich.

Rozporządzenia wprowadzają możliwość wykorzystywania wizerunków twarzy do celów identyfikacyjnych, zwłaszcza dla spójności procedur kontroli granicznej. Pozwalają też uwzględniać profil DNA, aby ułatwić identyfikację osób zaginionych, gdy odciski palców, fotografie lub wizerunki twarzy nie są dostępne lub nie umożliwiają identyfikacji.

Dostęp do wszystkich kategorii danych w SIS ma Europol, który może też wymieniać informacje uzupełniające z biurami SIRENE w państwach UE. Państwa UE informują też Europol, gdy natrafią w systemie na wpis dotyczący osoby poszukiwanej w związku z przestępstwem terrorystycznym. Do tej kategorii wpisów w SIS dostęp będzie mieć także Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w celu realizacji zadań określonych w jej mandacie.

Dodatkowe informacje

Więcej informacji:

KLUCZOWE POJĘCIA

Wpis: zbiór danych umożliwiających organom zidentyfikowanie osoby lub przedmiotu i podjęcie odpowiednich działań.
Informacje uzupełniające: informacje, które nie są częścią danych zawartych we wpisach w SIS, ale są związane z wpisami w SIS.
Osoba, której dotyczą dane: zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna.

GŁÓWNE DOKUMENTY

Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4–23)

Kolejne zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 zostały włączone do tekstu podstawowego. Tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentacyjną.

Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63–84)

Zobacz tekst skonsolidowany.

DOKUMENTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1726 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA), zmiany rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 i decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1077/2011 (Dz.U. L 295 z 21.11.2018, s. 99–137)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 1–13)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 14–55)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE (Dz.U. L 312 z 7.12.2018, s. 56–106)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/1345 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie minimalnych standardów jakości danych w odniesieniu do danych daktyloskopijnych w ramach systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 213 z 6.8.2016, s. 15–20)

Decyzja wykonawcza Komisji 2013/115/UE z dnia 26 lutego 2013 r. w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz.U. L 71 z 14.3.2013, s. 1–36)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1077/2011 z dnia 25 października 2011 r. ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (Dz.U. L 286 z 1.11.2011, s. 1–17)

Zobacz tekst skonsolidowany.

Decyzja Komisji 2007/171/WE z dnia 16 marca 2007 r. ustanawiająca wymogi sieciowe dla Systemu Informacyjnego Schengen II (3. filar) (Dz.U. L 79 z 20.3.2007, s. 29–37)

Ostatnia aktualizacja: 20.08.2019