Traktat o Unii Europejskiej – przystąpienie do UE

 

STRESZCZENIE DOKUMENTÓW:

Artykuł 49 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuł 2 Traktatu o Unii Europejskiej

JAKIE SĄ CELE ART. 49 I ART. 2 TRAKTATU O UNII EUROPEJSKIEJ?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Kwalifikowalność

Państwo wnioskujące o przyjęcie musi:

Państwo kandydujące musi także spełnić unijne kryteria kwalifikowalności. Nazywane są one zwyczajowo kryteriami kopenhaskimi, ponieważ zostały określone przez Radę Europejską na szczycie w Kopenhadze w czerwcu 1993 r. Kryteria te są następujące:

Na szczycie Rady Europejskiej, który odbył się w grudniu 1995 r. w Madrycie, dodano kryterium, zgodnie z którym państwo kandydujące musi być w stanie stosować prawo UE i zapewnić, aby prawo UE było transponowane do ustawodawstwa krajowego w sposób efektywny z wykorzystaniem odpowiednich struktur administracyjnych i sądowych.

UE zastrzega sobie prawo decydowania o tym, kiedy dane państwo kandydujące spełnia kryteria przyjęcia. Ponadto sama UE musi być w stanie przyjąć nowych członków.

Procedura

KONTEKST

Więcej informacji:

GŁÓWNE DOKUMENTY

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł VI – Postanowienia końcowe – Artykuł 49 (dawny artykuł 49 TUE) (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 43)

Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Tytuł I – Postanowienia wspólne – Artykuł 2 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 17)

Ostatnia aktualizacja: 17.01.2020