Prawo pierwotne Unii Europejskiej

 

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Prawo pierwotne UE

CZYM JEST PRAWO PIERWOTNE?

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Prawo pierwotne, znane także jako pierwotne źródła prawa, tworzą unijne:

Zakres prawa pierwotnego:

KONTEKST

Poza prawem pierwotnym prawo UE opiera się na źródłach wtórnych i pomocniczych:

Integralną częścią prawa UE są też umowy międzynarodowe zawierane z państwami trzecimi lub z organizacjami międzynarodowymi. Takie umowy nie należą do prawa pierwotnego ani wtórnego, ale do kategorii sui generis. Zgodnie z niektórymi wyrokami TSUE umowy te mogą mieć czasami bezpośredni skutek. W takim przypadku prawnie wiążące są postanowienia umowy, a nie przepisy prawa wtórnego, które należy dostosować do zapisów umowy.

GŁÓWNY DOKUMENT

Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej – Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Protokoły – Załączniki do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – Deklaracje dołączone do Aktu końcowego konferencji międzyrządowej, która przyjęła Traktat z Lizbony podpisany w dniu 13 grudnia 2007 r. – Tablice ekwiwalencyjne (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 1–388)

Ostatnia aktualizacja: 13.03.2020(1) Zjednoczone Królestwo wystąpiło z Unii Europejskiej i z dniem 1 lutego 2020 r. stało się państwem trzecim (krajem nienależącym do UE).