Rozporządzenia Unii Europejskiej

Rozporządzenia stanowią akty prawne określone artykułem 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Są to akty ogólnego zastosowania, wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

STRESZCZENIE

Rozporządzenia stanowią akty prawne określone artykułem 288 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Są to akty ogólnego zastosowania, wiążące w całości i bezpośrednio stosowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Przykładowo gdy UE zdecydowała się na podjęcie działań na rzecz poprawy ochrony zdrowia ludzi i środowiska naturalnego przed ryzykiem związanym z substancjami chemicznymi, przyjęła w tym celu rozporządzenie.

Rozporządzenia stanowią część prawa wtórnego UE. Przyjmowane są przez instytucje unijne zgodnie z traktami założycielskimi. Mają na celu zapewnienie jednolitego stosowania prawa UE we wszystkich krajach UE.

Rozporządzenie przyjmuje się po przeprowadzeniu procedury ustawodawczej. Stanowi ono akt ustawodawczy przyjmowany przez Radę i Parlament zgodnie ze zwykłą lub specjalną procedurą ustawodawczą.

Rozporządzenia mają zastosowanie do abstrakcyjnych kategorii podmiotów prawnych, nie zaś do konkretnych podmiotów prawnych. Właśnie to odróżnia je od decyzji, określonych artykułem 288 TFUE. Rozporządzenia są wiążące w całości.

Rozporządzenie musi być w pełni przestrzegane przez podmioty, do których się odnosi. Rozporządzenie jest aktem prawnym, wiążącym:

instytucje unijne,

kraje UE,

podmioty prawne, do których się odnosi.

Rozporządzenie stosuje się bezpośrednio we wszystkich krajach UE. Oznacza to, że:

natychmiast stanowi ono normę we wszystkich krajach UE, bez potrzeby jego transpozycji do prawa krajowego,

określa prawa i obowiązki dla podmiotów prawnych, które mogą się do niego odwoływać bezpośrednio przed sądami krajowymi,

może być wykorzystywane jako punkt odniesienia przez podmioty prawne w stosunkach z innymi podmiotami prawnymi, krajami i organami UE.

Rozporządzenie stosuje się we wszystkich krajach UE od daty jego wejścia w życie (daty w nim określonej lub, jeżeli to się nie uda, 20 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym). Jego skutki prawne są równocześnie, automatycznie i jednolicie wiążące w każdym prawodawstwie krajowym.

Rozporządzenia delegowane

Zgodnie z procedurą aktów delegowanych (artykuł 290 TFUE) Komisja może przyjąć rozporządzenia delegowane w celu określenia lub uzupełnienia określonych szczegółów lub aspektów rozporządzenia lub dyrektywy UE.

Rozporządzenia wykonawcze

Zgodnie z procedurą aktów wykonawczych (artykuł 291 TFUE) Komisja może zostać uprawniona do przyjęcia rozporządzeń na potrzeby wykonania prawodawstwa wymagającego jednolitego wdrożenia w ramach UE. Uprawnienia wykonawcze Komisji muszą być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 182/2011 Parlamentu Europejskiego i Rady.

Instytucje unijne również mogą przyjmować rozporządzenia wykonawcze odnoszące się do Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ten rodzaj rozporządzenia określają artykuły 164 i 178 TFUE.

Są to akty prawne, których prawomocność uzależniona jest od rozporządzenia podstawowego. Rozporządzenie podstawowe ustanawia przepisy podstawowe, zaś rozporządzenie wykonawcze ustanawia określone przepisy techniczne.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Unii Europejskiej poświęconej prawu UE.

Ostatnia aktualizacja: 30.08.2015