Przepisy dotyczące dostępu do wizowego systemu informacyjnego (VIS)

STRESZCZENIE DOKUMENTU:

Decyzja Rady (WE) nr 2008/633/WSiSW w sprawie dostępu organów krajów UE i Europolu do wizowego systemu informacyjnego

STRESZCZENIE

JAKIE SĄ CELE NINIEJSZEJ DECYZJI?

Wizowy system informacyjny (VIS) jest narzędziem wspierającym realizację wspólnej polityki wizowej UE. Umożliwia on wymianę danych wizowych państwom strefy Schengen. Składa się z centralnego systemu informatycznego i infrastruktury komunikacyjnej, która łączy system centralny z systemami krajowymi.

Decyzja zezwala na użytkowanie VIS w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania.

Zgodnie z niniejszą decyzją dostęp do VIS mają wyznaczone organy ścigania (władze odpowiedzialne za zwalczanie przestępstw terrorystycznych i innych poważnych przestępstw, np. handlu narkotykami lub handlu ludźmi) w państwach strefy Schengen i Europolu.

Aby uzyskać dostęp do VIS, wyznaczone organy krajowe muszą postępować zgodnie z procedurą, gdy wszystkie warunki dostępu zostały spełnione.

Niniejsza decyzja określa warunki ochrony danych osobowych posiadaczy wizy.

KLUCZOWE ZAGADNIENIA

Wizowy system informacyjny łączy konsulaty w krajach spoza UE i wszystkie przejścia na granicach zewnętrznych państw strefy Schengen. System przetwarza dane i decyzje dotyczące wniosków o przyznanie wiz krótkoterminowych na wjazd do państw strefy Schengen lub tranzyt przez ich terytorium. VIS zapobiega nadużyciom związanym z dokumentami wizowymi drogą oszustwa, pomagając funkcjonariuszom straży granicznej w weryfikacji, czy okaziciel wizy jest jej prawowitym posiadaczem.

Dostęp do danych przechowywanych w VIS można uzyskać tylko w indywidualnie rozpatrywanych przypadkach po złożeniu uzasadnionego wniosku w formie pisemnej lub elektronicznej.

Wyznaczone organy państwowe mogą ubiegać się o dostęp do danych VIS, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do uznania, że przeglądanie takich danych przyczyni się zasadniczo do zapobiegania, wykrycia lub ścigania poważnych przestępstw. Może to mieć miejsce na przykład w przypadkach terroryzmu lub w stosunku do osób bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z przestępstwem terrorystycznym lub innym poważnym przestępstwem.

Europol korzysta z dostępu do VIS w granicach swoich uprawnień i w przypadkach koniecznych do wykonywania swoich zadań.

Przeglądanie VIS

Przeglądanie VIS ogranicza się do wyszukiwania określonych danych, takich jak:

nazwisko, imię/imiona, płeć oraz data, miejsce i kraj urodzenia,

obecne obywatelstwo i obywatelstwo w chwili urodzenia osoby ubiegającej się o wizę,

rodzaj i numer dokumentu podróży,

cel podróży oraz planowana data przyjazdu i wyjazdu,

planowane miejsce pierwszego przekroczenia granicy lub planowana trasa tranzytowa,

odciski palców,

rodzaj wizy i numer naklejki wizowej,

dane osoby zapraszającej osobę ubiegającą się o wizę itd.

W przypadku gdy w rezultacie przeglądania uzyskane zostanie potwierdzenie dotyczące dowolnej z powyższych informacji, dany organ może dodatkowo uzyskać dostęp do innych danych, np. fotografii.

Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwo danych

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych, do których wgląd uzyskano na podstawie niniejszej decyzji, każde państwo UE zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych.

W wyjątkowo pilnych przypadkach lub w celu zapobiegania poważnym przestępstwom i ich wykrywania dane osobowe można przekazywać krajom spoza UE lub organizacjom międzynarodowym. Jednak w takich przypadkach może to się odbyć jedynie za zgodą kraju UE, który wprowadził te dane.

Kraje UE muszą zapewnić bezpieczeństwo danych wyszukanych w VIS podczas ich przesyłania wyznaczonym organom.

OD KIEDY NINIEJSZA DECYZJA MA ZASTOSOWANIE?

W decyzji Rady (UE) 2015/1956 określono, że decyzja 2008/633/WSiSW staje się skuteczna z dniem 1 września 2013 r.

KONTEKST

System informacji wizowej ustanowiono decyzją Rady 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. Dnia 7 marca 2005 r. Rada przyjęła konkluzje, zgodnie z którymi organy krajów UE powinny mieć zagwarantowany dostęp do VIS w celu prowadzenia walki z terroryzmem i innymi poważnymi przestępstwami.

AKT

Decyzja Rady 2008/633/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie dostępu wyznaczonych organów państw członkowskich i Europolu do Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) do celów jego przeglądania, w celu zapobiegania przestępstwom terrorystycznym i innym poważnym przestępstwom, ich wykrywania i ścigania (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 129–136)

AKTY POWIĄZANE

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) (Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60–81)

Kolejne zmiany i poprawki do rozporządzenia (WE) nr 767/2008 zostały włączone do tekstu podstawowego. Niniejszy tekst skonsolidowany ma jedynie wartość dokumentalną.

Ostatnia aktualizacja: 23.11.2015